ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) 2024-05-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กลุ่มนโยบายและแผน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 250
กลุ่มนโยบายและแผน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 210
กลุ่มนโยบายและแผน การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2023-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 289
กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2023-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 207
กลุ่มนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-11-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 173
กลุ่มนโยบายและแผน เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 2023-10-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
กลุ่มนโยบายและแผน เอกสารรายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-10-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 200
กลุ่มนโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 2023-10-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 152
กลุ่มนโยบายและแผน แผนผังกลุ่มนโยบายและแผน 2023-06-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 219
กลุ่มนโยบายและแผน การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 191
กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือใช้งานระบบ e-Mes 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 204
กลุ่มนโยบายและแผน บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ครั้งที่ 1 (รายโรงเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 312
กลุ่มนโยบายและแผน การของบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานสังกัด สพฐ. 2023-03-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 347
กลุ่มนโยบายและแผน แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินอุดหนุน) 2566 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 281
กลุ่มนโยบายและแผน แนวทางขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 264
กลุ่มนโยบายและแผน บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง 2566 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 266
กลุ่มนโยบายและแผน แบบฟอร์ม ปร 4 5 6 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 321
กลุ่มนโยบายและแผน แบบฟอร์มขอตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 209
กลุ่มนโยบายและแผน ค่า F. 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th