ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือใช้งานระบบ e-Mes 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กลุ่มนโยบายและแผน บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ครั้งที่ 1 (รายโรงเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กลุ่มนโยบายและแผน การของบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานสังกัด สพฐ. 2023-03-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กลุ่มนโยบายและแผน แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินอุดหนุน) 2566 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 86
กลุ่มนโยบายและแผน แนวทางขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 79
กลุ่มนโยบายและแผน บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง 2566 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กลุ่มนโยบายและแผน แบบฟอร์ม ปร 4 5 6 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กลุ่มนโยบายและแผน แบบฟอร์มขอตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กลุ่มนโยบายและแผน ค่า F. 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th