วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ชัยภูมิ เขต3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
กรรมการ
นายไกรสร ชาติชนะ
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน
กรรมการ
นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กรรมการ
นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
นางสุกัญญา ประทุมวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
กรรมการ
นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
กรรมการ
นายวรายุทธ ทวีลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ