วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ประธานเครือข่ายโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

นายจิรายุส ทะนสุข
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่

นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ส้มป่อย-บัวบาน

นายบรรพต ทองเกิด
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ลุ่มบึงละหาน

นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก

นายอัศวเดช พรทิตยกุล
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
บ้านขาม-หนองโดน

นายวีระพงษ์ จันตรี
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
บึงชวน

นางสำเนียง เพ่งผล
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ตำบลบ้านเพชร

นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
บ้านตาล-หัวทะเล

นางปราณีต ลีหัวสระ
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
เพชรเริงรมย์

นายภูริช ผ่องแผ้ว
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ไทรทอง

นายเทพสถิต อินาวัง
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
หนองบัวระเหว

นายนาคพงศ์ จงกลาง
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
หนองฉิม-รังงาม

นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ตาเนิน-กะฮาด

นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ห้วยยายจิ๋ว

นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ทุ่งกระเจียว

นายฌาณธร บูญทัน
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
วะตะแบก

นายวิรุด กล้าขวาน้อย
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
โป่งนก

นายศรายุทธ ปาปะกัง
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
นายางกลัก

นายปัณณวิทย์ ดีอุดม
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ซับใหญ่