วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมพร พุฒกาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมใจ ผิวสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวเรณู พลศรี
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวทิพย์ธิดา ดอนเตาเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวบุณยวีร์ บอขุนทด
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวเรณู ภูมรา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวศิริพร โนนดอน
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
นายอัครเดช เพชรประไพ
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ
นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวสายฝน ไชยจันดี
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายพัชระ เปรมฤดี
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายวิทยา เดือนไธสง
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายวรุฒ สิงห์จันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายสอาด พักเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน
นาง สุจิตรา ภูมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางมัทรี นเรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจันทิมา ทัศกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสมศักดิ์ ชินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางยุวภา แก้วเหมือน
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวาสินี วัฒนาสกุลลี
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปิยะพร เจนชัย
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรี ถนอมสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวยลดา ทวีชาติ
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเอกชัย เลิศบัวบาน
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายตะวัน เค็งชัยภูมิ
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางลีลาวดี โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาย อนุพงศ์ บุสทิพย์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวธิดา จันทึก
พนักงานราชการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายวรายุทธ ทวีลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวาสนา ตาลทอง
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสายทอง แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางภาณินี ศรีทัศน์
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาววาสนา ศรีวิเศษ
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวรจันทร์ แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสุธี ศิริสถิตย์
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง
ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายศรศักดิ์ ชาวสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางรุ่งทิวา เถื่อนศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางณัฐฐานุช ดนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุดารัตน์ สีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอุบล รองพล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิไลพร วงศ์ครรชิต
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสุวรรณี มาสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาววันวิสาข์ บุพตา
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวยุวดี ลุนรักษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางอาริสา บูรณธนิต
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายมงคล นกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กฎหมายและคดี
นาย อภิรักษ์ เส็งไธสง
นิติกร
กฎหมายและคดี
นายธิติ สอนพันละ
ลูกจ้างชั่วคราว
กฎหมายและคดี