วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
เว็บไซต์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน เว็บไซต์.chaiyaphum3.go.th เว็บไซต์อื่น
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) https://wsm.chaiyaphum3.go.th
2 บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์) https://kns.chaiyaphum3.go.th
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) https://btl.chaiyaphum3.go.th
4 บ้านร่วมมิตร https://brm.chaiyaphum3.go.th
5 บ้านท่าแตง http://btt.chaiyaphum3.go.th
6 บ้านเดื่อ http://bdu.chaiyaphum3.go.th/
7 บ้านสำโรงโคก http://srk.chaiyaphum3.go.th/
8 จัตุรัสวิทยานุกูล http://jtr.chaiyaphum3.go.th
9 บ้านมะเกลือโนนทอง http://mkt.chaiyaphum3.go.th/
10 บ้านหลุบงิ้ว http://bln.chaiyaphum3.go.th/
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม http://ssl.chaiyaphum3.go.th/
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา http://tsw.chaiyaphum3.go.th/
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล http://bkr.chaiyaphum3.go.th/
14 บ้านโนนคร้อ http://bnk.chaiyaphum3.go.th/
15 บ้านใหม่นาดี http://mnd.chaiyaphum3.go.th/
16 บ้านนา http://bna.chaiyaphum3.go.th/
17 บ้านหนองลูกช้าง http://nlc.chaiyaphum3.go.th/
18 บ้านงิ้ว http://bng.chaiyaphum3.go.th/
19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) http://blh.chaiyaphum3.go.th/
20 บ้านห้วยยาง http://bhy.chaiyaphum3.go.th/
21 บ้านหนองหญ้าข้าวนก http://nyk.chaiyaphum3.go.th/
22 บ้านดอนละนาม http://dln.chaiyaphum3.go.th/
23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) http://bnj.chaiyaphum3.go.th/
24 กันกงบ้านลี่สามัคคี http://kkl.chaiyaphum3.go.th/
25 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) http://kpp.chaiyaphum3.go.th/
26 บ้านส้มป่อย http://bsp.chaiyaphum3.go.th/
27 บ้านโนนเชือก http://bnc.chaiyaphum3.go.th/
28 บ้านหนองม่วง http://bnm.chaiyaphum3.go.th/
29 บ้านห้วยบง http://bhb.chaiyaphum3.go.th/
30 บ้านห้วย http://bhu.chaiyaphum3.go.th/
31 บ้านหนองโดน http://bnd.chaiyaphum3.go.th/
32 บ้านยางเครือ http://byk.chaiyaphum3.go.th/
33 บ้านร้านหญ้า http://bry.chaiyaphum3.go.th/
34 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) http://bpl.chaiyaphum3.go.th/
35 บ้านโนนฝาย http://bnf.chaiyaphum3.go.th/
36 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) http://nbk.chaiyaphum3.go.th/
37 บ้านหนองลุมพุก http://nlp.chaiyaphum3.go.th/
38 บ้านโสกรวกหนองซึก http://srn.chaiyaphum3.go.th/
39 บ้านหนองโสน http://nsn.chaiyaphum3.go.th/
40 บ้านทามจาน http://btj.chaiyaphum3.go.th/
41 ชุมชนบัวบานสามัคคี http://ccb.chaiyaphum3.go.th/
42 บ้านโคกโต่งโต้น http://ktt.chaiyaphum3.go.th/
43 บ้านหนองบัวใหญ่ http://nby.chaiyaphum3.go.th/
44 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) http://bjn.chaiyaphum3.go.th/
45 บ้านหนองไผ่ล้อม http://npl.chaiyaphum3.go.th/
46 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) http://nbr.chaiyaphum3.go.th/
47 บ้านเกาะมะนาว http://kmn.chaiyaphum3.go.th/
48 จอมแก้ววิทยา http://jkw.chaiyaphum3.go.th/
49 โคกเพชรวิทยาคาร http://kpw.chaiyaphum3.go.th/
50 โคกสำราญราษฎร์อำนวย http://ksr.chaiyaphum3.go.th/
51 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) http://bkk.chaiyaphum3.go.th/
52 บ้านซับยาง https://bsy.chaiyaphum3.go.th/
53 บ้านหนองตะครอง http://ntk.chaiyaphum3.go.th/
54 ปากจาบวิทยา http://pjw.chaiyaphum3.go.th/
55 บ้านโคกสะอาด http://ksa.chaiyaphum3.go.th/
56 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ http://kht.chaiyaphum3.go.th/
57 บ้านโปร่งมีชัย http://pmc.chaiyaphum3.go.th/
58 บ้านกุดตาลาด http://ktl.chaiyaphum3.go.th/
59 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร http://krr.chaiyaphum3.go.th/
60 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) http://pkt.chaiyaphum3.go.th/
61 บ้านหนองตะไก้ http://nta.chaiyaphum3.go.th/
62 ชุมชนชวนวิทยา http://ccw.chaiyaphum3.go.th/
63 บ้านเสลาประชารัฐ http://slp.chaiyaphum3.go.th/
64 หินตั้งพิทยากร http://htp.chaiyaphum3.go.th/
65 บ้านห้วยทราย http://bhs.chaiyaphum3.go.th/
66 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) http://htl.chaiyaphum3.go.th/
67 บ้านตาล http://btn.chaiyaphum3.go.th/
68 วังกะอาม http://wka.chaiyaphum3.go.th/
69 บ้านหนองอีหล่อ http://nel.chaiyaphum3.go.th/
70 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) http://ksw.chaiyaphum3.go.th/
71 บ้านกลอยสามัคคี http://bks.chaiyaphum3.go.th/
72 หนองกกสามัคคี https://nks.chaiyaphum3.go.th/
73 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) http://cbp.chaiyaphum3.go.th/
74 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) http://cnw.chaiyaphum3.go.th/
75 บ้านหนองผักแว่น http://npw.chaiyaphum3.go.th/
76 บ้านทองคำพิงวิทยา http://tkp.chaiyaphum3.go.th/
77 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง http://bkf.chaiyaphum3.go.th/
78 หัวสระวิทยา http://hsw.chaiyaphum3.go.th/
79 เขาดินพิทยารักษ์ http://kdp.chaiyaphum3.go.th/
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) http://bku.chaiyaphum3.go.th/
81 บ้านหนองดง http://bno.chaiyaphum3.go.th/
82 หนองประดู่วิทยา http://npd.chaiyaphum3.go.th/
83 บ้านโคกแสว http://kos.chaiyaphum3.go.th/
84 บ้านละหานค่าย http://lhk.chaiyaphum3.go.th/
85 บ้านตะลอมไผ่ http://tlp.chaiyaphum3.go.th/
86 บ้านหนองจาน http://njn.chaiyaphum3.go.th/
87 บ้านโคกสะอาด http://bkd.chaiyaphum3.go.th/
88 โป่งขุนเพชร http://pkp.chaiyaphum3.go.th/
89 บ้านดอนกอก https://bdk.chaiyaphum3.go.th/
90 บ้านวังตะเฆ่ https://wtk.chaiyaphum3.go.th/
91 บ้านวังกะทะ https://wkt.chaiyaphum3.go.th/ https://wts.ac.th/
92 บ้านหัวสะพาน http://hsp.chaiyaphum3.go.th/
93 บ้านวังอ้ายจีด http://wij.chaiyaphum3.go.th/
94 บ้านสำนักตูมกา http://snt.chaiyaphum3.go.th/
95 บ้านท่าโป่ง http://btp.chaiyaphum3.go.th/
96 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน http://bls.chaiyaphum3.go.th/
97 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม http://wud.chaiyaphum3.go.th/
98 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง http://bpd.chaiyaphum3.go.th/
99 บ้านท่าศิลา http://tsl.chaiyaphum3.go.th/
100 บ้านหนองตานา http://ntn.chaiyaphum3.go.th/
101 บ้านโสกปลาดุก http://spd.chaiyaphum3.go.th/
102 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) http://pmu.chaiyaphum3.go.th/
103 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว http://crw.chaiyaphum3.go.th/
104 บ้านหัวหนอง http://bhn.chaiyaphum3.go.th/
105 บ้านปากค่ายช่องแมว http://pkc.chaiyaphum3.go.th/
106 บ้านหนองโจด http://njo.chaiyaphum3.go.th/
107 ชุมชนบ้านห้วยแย้ http://chy.chaiyaphum3.go.th/
108 บ้านหนองกองแก้ว http://nkk.chaiyaphum3.go.th/
109 บ้านห้วยยางดี http://hyd.chaiyaphum3.go.th/
110 บ้านห้วยไฮ http://bhh.chaiyaphum3.go.th/
111 บ้านแจ้งใหญ่ http://bjy.chaiyaphum3.go.th/
112 บ้านใหม่สามัคคี http://bms.chaiyaphum3.go.th/
113 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ http://kan.chaiyaphum3.go.th/
114 บ้านน้ำลาด http://bnl.chaiyaphum3.go.th/
115 บ้านนาประชาสัมพันธ์ http://bnp.chaiyaphum3.go.th/
116 บ้านวังตาท้าว https://wtt.chaiyaphum3.go.th/
117 บ้านเสลี่ยงทอง http://slt.chaiyaphum3.go.th/
118 บ้านหัวสะพาน http://bhp.chaiyaphum3.go.th/
119 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย http://hno.chaiyaphum3.go.th/
120 หินฝนวิทยาคม http://hfw.chaiyaphum3.go.th/
121 บ้านโคกสะอาด http://bko.chaiyaphum3.go.th/
122 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) http://oop.chaiyaphum3.go.th/
123 บ้านวังอ้ายคง http://wik.chaiyaphum3.go.th/
124 วังใหม่พัฒนา http://wmp.chaiyaphum3.go.th/
125 บ้านวังตาเทพ http://wta.chaiyaphum3.go.th/
126 วังโพธิ์สว่างศิลป์ http://wps.chaiyaphum3.go.th/
127 บ้านไร่พัฒนา http://brp.chaiyaphum3.go.th/
128 บ้านโคกกระเบื้องไห http://kkb.chaiyaphum3.go.th/
129 บ้านหนองใหญ่ http://bny.chaiyaphum3.go.th/
130 บ้านโนนสำราญ http://nsr.chaiyaphum3.go.th/
131 บ้านโนนสวรรค์ http://nsw.chaiyaphum3.go.th/
132 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ http://tpn.chaiyaphum3.go.th/
133 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน http://kpa.chaiyaphum3.go.th/
134 บ้านสะพานหิน http://sph.chaiyaphum3.go.th/
135 บ้านโป่งนกพิทยา http://pnp.chaiyaphum3.go.th/
136 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา http://bkp.chaiyaphum3.go.th/
137 บ้านสะพานยาว http://spy.chaiyaphum3.go.th/
138 บ้านศิลาทอง http://sil.chaiyaphum3.go.th/
139 บ้านบุ่งเวียนวิทยา http://bww.chaiyaphum3.go.th/
140 บ้านไทรงาม http://bsn.chaiyaphum3.go.th/
141 ซับมงคลวิทยา http://smk.chaiyaphum3.go.th/
142 บ้านวังมน http://bwm.chaiyaphum3.go.th/
143 ซับถาวรพัฒนา http://stw.chaiyaphum3.go.th/
144 บ้านโคกไค http://kok.chaiyaphum3.go.th/
145 บ้านยางเกี่ยวแฝก http://ykf.chaiyaphum3.go.th https://www.banyang.ac.th
146 บ้านซับหมี http://bsm.chaiyaphum3.go.th/
147 บ้านห้วยเกตุ http://bhk.chaiyaphum3.go.th/
148 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี http://nhs.chaiyaphum3.go.th/
149 อนุบาลเทพสถิต http://att.chaiyaphum3.go.th/
150 บ้านดงลาน http://bdl.chaiyaphum3.go.th/
151 บ้านช่องสำราญ http://csr.chaiyaphum3.go.th/
152 บ้านซับไทร http://bss.chaiyaphum3.go.th/
153 บ้านยางเตี้ยโคกรัง http://ytk.chaiyaphum3.go.th/
154 บ้านประดู่งาม http://pdn.chaiyaphum3.go.th/
155 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว http://hyj.chaiyaphum3.go.th/
156 บ้านหนองจะบก http://njb.chaiyaphum3.go.th/
157 บ้านโนนมะกอกงาม http://nmk.chaiyaphum3.go.th/
158 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ http://wtl.chaiyaphum3.go.th/
159 บ้านวังคมคาย http://wkk.chaiyaphum3.go.th/
160 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล http://rrw.chaiyaphum3.go.th http://www.rrw.ac.th
161 บ้านหนองดินดำ http://ndd.chaiyaphum3.go.th https://nd.thai.ac/
162 บ้านขี้เหล็ก http://bkl.chaiyaphum3.go.th/
163 บ้านหนองขาม http://nka.chaiyaphum3.go.th/
164 บ้านหนองแขม http://nok.chaiyaphum3.go.th/ https://sites.google.com/chaiyaphum3.go.th/bannongkham
165 บ้านโกรกกุลา http://kol.chaiyaphum3.go.th/
166 บ้านสามหลักพัฒนา http://bsl.chaiyaphum3.go.th/
167 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร http://tnr.chaiyaphum3.go.th/
168 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี http://bwk.chaiyaphum3.go.th/ http://www.bungwai.ac.th
169 รังงามวิทยา http://rnw.chaiyaphum3.go.th/
170 บ้านหนองตอ https://bnt.chaiyaphum3.go.th/
171 ดอนเปล้าศึกษา https://dps.chaiyaphum3.go.th/
172 บ้านโสกคร้อ http://bsk.chaiyaphum3.go.th/
173 บ้านหนองผักชี http://npc.chaiyaphum3.go.th/
174 บ้านบะเสียว http://bbs.chaiyaphum3.go.th/
175 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) http://ncs.chaiyaphum3.go.th/ http://www.nongchim.ac.th
176 ซับใหญ่วิทยาคม http://syw.chaiyaphum3.go.th/ http://www.subyai.com
177 บ้านซับเจริญสุข http://sjr.chaiyaphum3.go.th/
178 บ้านวังพง http://bwp.chaiyaphum3.go.th/
179 บ้านบุฉนวน http://bcn.chaiyaphum3.go.th/
180 บ้านโนนสะอาด http://nsd.chaiyaphum3.go.th/
181 บ้านตลุกคูณพัฒนา http://tlk.chaiyaphum3.go.th/
182 บ้านเขื่อนลั่น http://kul.chaiyaphum3.go.th/
183 บ้านหนองนกเขียน http://nnk.chaiyaphum3.go.th/
184 บ้านซับใหม่ http://bsu.chaiyaphum3.go.th/
185 บ้านวังกุง http://wuk.chaiyaphum3.go.th/
186 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ http://sso.chaiyaphum3.go.th/
187 บ้านท่ากูบ https://btk.chaiyaphum3.go.th/ http://www.banthakub.ac.th/
188 บ้านโป่งเกต http://bpk.chaiyaphum3.go.th/
189 บ้านวังขอนสัก https://wks.chaiyaphum3.go.th
190 บ้านท่าชวน http://btc.chaiyaphum3.go.th/