วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

นายพิธาน พื้นทอง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการผู้แทน อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

นายวินัย พันธุ์มี
ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายดำรงค์ สอนพันละ
ด้านกฎหมาย

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้บริหารสถานศึกษา

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
อนุกรรมการและเลขานุการ

พันจ่าเอกเดช เสนาะคำ
ผู้แทนนายอำเภอจัตุรัส

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
ด้านบริหารงานบุคคล

นางศิริวิมลธา สวงโท
ครู

นายสมพร พุฒกาง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายทนง พงศ์สมัย
ผู้แทน กศจ.

นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นฯ

นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้ช่วยเลขานุการ