วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัยโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 2024-05-29 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 638
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลูกเสือ+เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2024-03-26 บ้านหัวหนอง 156
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แอปพลิเคชั่น A MATH เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-03-25 ซับใหญ่วิทยาคม 144
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-03-25 ซับใหญ่วิทยาคม 173
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ THAKUB MODEL 2024-02-27 บ้านท่ากูบ 211
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านโนนฝาย “4 D 5 ด้าน Drug Free School” 2024-02-10 บ้านโนนฝาย 221
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-07 บ้านวังกุง 208
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 254
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข NBK Model ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ 2024-01-16 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 244
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ SUBYAI MODEL โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-01-15 ซับใหญ่วิทยาคม 229
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม 2024-01-07 บ้านยางเครือ 239
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รางวัลโครงการปลอดภัยในสถานศึกษา 2023-12-01 บ้านโป่งนกพิทยา 167
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 2023-09-21 บ้านหนองตอ 283
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2023-08-14 ซับใหญ่วิทยาคม 278
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ zผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-07-20 บ้านหนองตอ 269
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ(การพัฒนาตนเอง) ด้วย SUPAPORN MODEL 2023-06-16 ซับใหญ่วิทยาคม 277
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2023-06-15 ซับใหญ่วิทยาคม 239
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม GBL 2023-06-15 ซับใหญ่วิทยาคม 1235
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พัฒนาการอ่านแบบฝึกสะกดคำ ในแม่ ก กา ด้วยอักษรสี 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 1120
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 246
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนแห่งความสุข "SUBYAI" 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 244
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) 2023-05-31 หนองประดู่วิทยา 242
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านท่ากูบ ปีการศึกษา 2565 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 279
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ SUBYAI MODEL ตามแนวทางพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-26 ซับใหญ่วิทยาคม 299