วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
กลุ่มอำนวยการ
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มอำนวยการ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
กลุ่มอำนวยการ ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (PMQA 4.0) 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กลุ่มอำนวยการ แจ้งผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109