วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
โครงการการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และความไว้วางใจจากประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีเป้าประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ 1.)ลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อสร้างความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 2.)ลดความสูญเสียและขจัดรูรั่วไหลในการปฏิบัติราชการ และสร้างจิตสำนึกในการประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เห็นว่าแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการ อบรมการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารสถานศึกษา ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปรามบุคลากรมิให้มีพฤติการณ์หรือมีโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใสและดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้องให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทางวินัย

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-11 อ่าน : 213