วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
อำนาจหน้าที่
ภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561