วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
กิจกรรมของโรงเรียน
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ร่วมกันทำพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-29 ชุมชนบัวบานสามัคคี 0
กิจกรรมของโรงเรียน วันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 2
กิจกรรมของโรงเรียน เวทีคนเก่งภาษาไทย 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 2
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งในกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 1
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับ ”โล่รางวัลและเกียรติบัตร” เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 2
กิจกรรมของโรงเรียน เกษียณอย่าง...เกษม 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) 2023-09-28 บ้านใหม่สามัคคี 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2023-09-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2023-09-28 บ้านหนองตอ 2
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 2023-09-28 บ้านหนองตอ 0
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) 2023-09-28 จอมแก้ววิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย และครูวิลัยวัลย์ บุตรวงษ์ รับมอบเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 2023-09-28 บ้านละหานค่าย 4
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้ 2023-09-28 บ้านใหม่สามัคคี 5
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2023-09-28 บ้านหัวสะพาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-09-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2023-09-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 รับโล่รางวัลสภานักเรียนตันแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมของนักเรียน และเกียรติบัตร ชนะเลิศ กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2023-09-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร รับการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA 2023-09-27 โป่งขุนเพชร 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน บ้านใหม่สามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 4 2023-09-27 บ้านใหม่สามัคคี 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 2023-09-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง "รับการสนับสนุนงบโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ พลานามัยให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร" 2023-09-27 บ้านสำนักตูมกา 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และรับรางวัลต่างๆจากผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาให้การต้อนรับนางสาวธิดารัตน์ ตระกูลพรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เอกการประถมศึกษา 2023-09-26 จอมแก้ววิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ 2023-09-25 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (Performance Argreement : PA ) 2023-09-25 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “พม.พบนักเรียน“ เพื่อมอบทุนการศึกษา และเงินสงเคราะห์ ให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-09-25 บ้านซับใหม่ 6
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้นภูมิปัญญา 2023-09-25 บ้านซับใหม่ 7
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเปิดป้ายอาคารสุวัฒนบวรคุณ โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 2023-09-25 บ้านร้านหญ้า 6
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา - นักเรียน ชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 2023-09-24 บ้านเกาะมะนาว 17
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู 2023-09-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู 2023-09-22 บ้านหัวสะพาน 20
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูจิรัชยา ชอบจิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 13
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูมัลลิยา คุณอุตส่าห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูเพ็ญพัช แก้วคะตา ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 16
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูอรพิน ปลื้มมะรัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูนงคราญ ไชยจันลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 9
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลงานตามข้อตกลง PA ของครูพรนิภา นูพลงกรัง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 5
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 3
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนรับทุนการศึกษาและชุดลูกเสือจากอำเภอเนินสง่า 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 3
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายใน หนองผักชีเกมส์ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 3
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูวัชระ วรรณจงคำ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 2
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์การกีฬา วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 10
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนในกลุ่มตำบลห้วยแย้ วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 4
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน ห้วยแย้เกมส์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 4
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 3
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 4
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 7
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนชั้นป.5 - ป.6 รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 4
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมิน ว.PA ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะครูโรงเรียนบ้านโกรกกุลา 2023-09-21 บ้านโกรกกุลา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดงานเกษียณเกษมสันต์ 2023-09-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 8
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-09-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 7
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA สายงานบริหารสถานศึกษา 2023-09-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) อบรมเชิงปฏิบัติการ Stem Education 2023-09-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-21 บ้านหัวหนอง 11
กิจกรรมของโรงเรียน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 2023-09-21 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัท สร้างการดี สาขาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม “มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้าซับใหญ่” 2023-09-21 ซับใหญ่วิทยาคม 5
กิจกรรมของโรงเรียน ตลาดนัดทักษะอาชีพนักเรียนสู่ชุมชน 2023-09-21 ซับใหญ่วิทยาคม 6
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง (PA) 2023-09-21 บ้านสำนักตูมกา 7
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-09-21 บ้านไร่พัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) 2023-09-21 บ้านไร่พัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-09-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ การแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 2023-09-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านละหานค่าย 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านมะเกลือโนนทอง 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-09-19 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านหนองขาม 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 2023-09-19 บ้านซับหมี 25
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 6
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2023-09-19 บ้านงิ้ว 7
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านโนนเชือก 8
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 4
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 5
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 3
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านหนองม่วง 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านตลุกคูณพัฒนา 6
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนางาน(PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อ 2023-09-18 บ้านเดื่อ 4
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-09-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ 2023-09-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-15 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-09-15 ซับใหญ่วิทยาคม 17
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีภายใน บ้านจานเกมส์ 2023-09-15 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเข้าค่ายผู้นำนักเรียน 2023-09-15 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตามความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-15 บ้านบุฉนวน 20
กิจกรรมของโรงเรียน เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด 2023-09-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 2023-09-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมการเตรียมการเพื่อวางแผนดำเนินการ “ ผ้าป่าสามัคคี ” 2023-09-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 11
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-14 บ้านเกาะมะนาว 12
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-09-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ตำแหน่งครู 2023-09-13 บ้านดอนกอก 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านหนองขาม 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจากโครงการครูแดร์ D.A.R.E 2023-09-13 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กีฬาเครือข่าย “น้ำลาดเกมส์” ปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 10
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่าย “วะตะแบกเกมส์” ครั้งที่ 17 2023-09-13 บ้านซับหมี 48
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 12
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 10
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ได้รับการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ จากกิจกรรม TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉัน ระดับดีเด่น 2023-09-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมอบรม "ยุว อสม." 2023-09-13 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2023-09-13 บ้านละหานค่าย 10
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านสำนักตูมกา 9
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน สำนักตูมกาเกมส์ ประจำปี 2566 2023-09-13 บ้านสำนักตูมกา 10
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-09-12 บ้านช่องสำราญ 10
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๖๖ 2023-09-12 บ้านใหม่นาดี 9
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ประจำปีงบประมาณ2566 2023-09-12 บ้านหนองกองแก้ว 14
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2023-09-12 บ้านหนองกองแก้ว 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) 2023-09-12 บ้านเกาะมะนาว 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 2023-09-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแรงร่วมใจสู่ความสำเร็จ 2023-09-11 บ้านโนนสำราญ 27
กิจกรรมของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านหัวหนอง ขอขอบคุณครอบครัวแม่หนูจิน แมนขุดทดหัว ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหัว 2023-09-11 บ้านหัวหนอง 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-11 จอมแก้ววิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครั้งที่ 5/2566 2023-09-11 จอมแก้ววิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโป่งนก 2023-09-11 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนและติดตาม การดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1/2566 2023-09-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มเดิม) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-09-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-09-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ระดับนานาชาติ PISA ๒๐๒๕ 2023-09-10 บ้านซับใหม่ 10
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโป่งนก "โป่งนกเกมส์" 2023-09-10 บ้านโป่งนกพิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-10 บ้านไร่พัฒนา 10
กิจกรรมของโรงเรียน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยวินัยจราจร 2023-09-10 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 2023-09-10 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 2023-09-09 บ้านห้วยยางดี 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 11
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน “ช่องลานไทรเกมส์” ประจำปี 2566  2023-09-09 บ้านซับไทร 18
กิจกรรมของโรงเรียน การเเข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านโคกโต่งโต้น 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านหนองม่วง 18
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายใน "ม่วง-เหลือง" ปี ๒๕๖๖ 2023-09-09 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตรวจช่องปากและฟันโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 2023-09-08 บ้านใหม่สามัคคี 12
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 มอบเงินทุนนักเรียน 2023-09-08 บ้านละหานค่าย 12
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 2023-09-08 บ้านหัวสะพาน 15
กิจกรรมของโรงเรียน งานกีฬาเครือข่ายซับใหญ่ 2023-09-08 บ้านหนองนกเขียน 18
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์จากโรงบาลหนองบัวระเหว 2023-09-08 บ้านหัวหนอง 15
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 2023-09-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 13
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มต่อเนื่อง) 2023-09-07 บ้านใหม่นาดี 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 6 กันยายน 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาสีภายใน "ห้วยยายจิ๋วเกมส์" 2023-09-07 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 21
กิจกรรมของโรงเรียน รับพันธุ์ปลาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2023-09-07 บ้านใหม่นาดี 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวหนองเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยมีเทศบาล อ.หนองบัวระเหวและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชลและประชาชนร่วมงาน 2023-09-07 บ้านหัวหนอง 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 2023-09-07 บ้านยางเครือ 13
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบโครงการ "ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2 2023-09-07 บ้านโกรกกุลา 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีอัญเชิญขวัญถุงพระราชทาน 2023-09-07 บ้านหนองตะไก้ 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-06 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 14
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-05 บ้านใหม่นาดี 17
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-05 บ้านใหม่นาดี 14
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีภายใน 2566 “ม่วง–ขาว เกมส์” 2023-09-05 บ้านหนองตอ 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 2023-09-04 บ้านซับเจริญสุข 19
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-09-04 บ้านใหม่นาดี 15
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการเพาะเห็ดฟาง 2023-09-04 บ้านใหม่นาดี 19
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-09-04 บ้านใหม่นาดี 16
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-09-04 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 2023-09-04 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองตานา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-04 บ้านหนองตานา 20
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ "ท่ากูบเกมส์" 2023-09-03 ซับใหญ่วิทยาคม 18
กิจกรรมของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับประเทศ) 2023-09-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศติดตาม การใช้งานระบบ PISA STYLE 2023-09-02 โป่งขุนเพชร 17
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ “ท่ากูบเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-02 บ้านซับใหม่ 17
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณทีมงานมุฑิตาจิต เครือข่ายฯ 2023-09-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน มุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-09-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-09-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทันภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน 2023-09-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” จัดนิเทศการศึกษา 2023-09-01 บ้านดอนกอก 14
กิจกรรมของโรงเรียน คนเก่ง “ดอนกอก” 2023-09-01 บ้านดอนกอก 15
กิจกรรมของโรงเรียน งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ประจำปี 2566 2023-09-01 บ้านหัวสะพาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดย นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 2023-09-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับการอบรมโครงการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม้ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง จากหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 2023-09-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเสมอภาค 1/2566 2023-09-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง) 2023-09-01 บ้านละหานค่าย 14
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทันภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน 2023-08-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้เจ้าที่โรงเรียน 2023-08-31 บ้านใหม่นาดี 16
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดี 2023-08-31 บ้านใหม่นาดี 9
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสี “บ้านงิ้วเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านงิ้ว 10
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม 2023-08-31 หินตั้งพิทยากร 16
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-08-31 บ้านเกาะมะนาว 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่ 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 13
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมและชมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 2023-08-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติด 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 12
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 2023-08-30 บ้านห้วยทราย 12
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินติดตาม DLTV ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 2023-08-30 บ้านใหม่นาดี 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและแจกหนังสือเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-30 บ้านใหม่นาดี 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ได้จัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-30 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-08-30 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2023-08-30 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลัง 10 2023-08-30 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน เกียรติภูมิแห่งเสมา มุฑิตาด้วยหัวใจ 2023-08-29 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน รับโล่เชิดชูเกียรติ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2023-08-29 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรับมอบเสื้อกีฬาโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-08-29 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 37
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 13
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 14
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 13
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 12
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช่าติ Science Day 2023-08-28 หนองประดู่วิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-28 ชุมชนชวนวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-28 บ้านโสกปลาดุก 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2566 2023-08-27 รังงามวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2023-08-27 รังงามวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 2023-08-27 รังงามวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 2023-08-27 บ้านใหม่นาดี 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-08-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-08-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการอนุรักษ์สัตว์น้ำและกิจกรรมหนูน้อยวัยใส 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑา พะยอมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-25 ซับใหญ่วิทยาคม 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และวันวิทยาศาสตร์” 2023-08-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 13
กิจกรรมของโรงเรียน วัน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานยาว ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ โดยมี นายวิรุด กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันสิ่ง ประดิษฐ์รถพลังงานลม ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดชุดรีไซเคิล การแสดง Science Show การนำเสนอโครงงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมเห็นความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ และได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ความสามารถทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 2023-08-25 บ้านสะพานยาว 14
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” รับการฉีดวัคซีน  บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) 2023-08-25 บ้านดอนกอก 13
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การนำข้อสอบ PISA STYLE มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2023 ปีการศึกษา 2566 2023-08-25 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” 2023-08-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวและขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 2023-08-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-08-25 หินตั้งพิทยากร 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "ห้องเรียนธรรมชาติ บึงละหานสู่โรงเรียน" 2023-08-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน นำเสนอผลงานการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2566 2023-08-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 2023-08-24 ซับใหญ่วิทยาคม 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2023-08-24 ซับใหญ่วิทยาคม 12
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเสมอภาคทางกการศึกษา 2023-08-24 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 16
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเสมอภาคทางกการศึกษา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และการแข่งขันฟุตบอล ๔ เส้าเราพี่น้อง 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 15
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 17
กิจกรรมของโรงเรียน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬา – กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 15
กิจกรรมของโรงเรียน สถาปนาลูเสือแห่งชาติ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินและการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิสาขบูชา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 14
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 14
กิจกรรมของโรงเรียน สอบปลายภาคเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-24 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ (ภาษาไทย) 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 14
กิจกรรมของโรงเรียน อบอบรมการจัดกิจกรรมแนะแนว โครงการพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2023-08-24 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 11
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคามร่วมมือในการดำเนินงาน(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 10
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปะหัตถกรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 11
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเสมอภาคทางกการศึกษา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 11
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 10
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2023-08-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 11
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ครั้งที่ 1 / 2566 2023-08-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย 2023-08-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 11
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 2023-08-23 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัทนิรูเจมส์ ได้นำคณะจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ทางคณะของบริษัทนิรูเจมส์ ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน 2023-08-23 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ 2023-08-23 บ้านท่าชวน 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน รับบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน คัดกรองการอ่านการเขียนโรงเรียนปากจาบวิทยา ครั้งที่ 1/2566 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายคุณธรรมโรงเรียนปากจาบวิทยา ปีการศึกษา 2566 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัล นางสาวอรยา ใบกนทา รางวัลรองเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 2023-08-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2566) 2023-08-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำนักเรียนร่วมเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 2023-08-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการการดูแลและป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน 2023-08-23 หินตั้งพิทยากร 21
กิจกรรมของโรงเรียน รับทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา 2023-08-22 บ้านโนนสำราญ 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. 2023-08-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูเข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอย สู่พัฒนาสมรรถนะในห้องเรียน Active learning ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2023-08-22 บ้านสระสี่เหลี่ยม 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 2023-08-22 บ้านสระสี่เหลี่ยม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จาก กสศ. 2023-08-22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยามอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2566 2023-08-22 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปี 2566 2023-08-22 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล 2023-08-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 “เขียว – เหลือง เกมส์” 2023-08-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-22 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน 2023-08-21 บ้านงิ้ว 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-21 บ้านงิ้ว 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-21 บ้านท่าโป่ง 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-21 บ้านท่าโป่ง 18
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-08-21 บ้านหัวสะพาน 20
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มต่อเนื่อง 2023-08-21 บ้านหัวสะพาน 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "จอมแก้วเกมส์" ประจำปี 2566 2023-08-21 จอมแก้ววิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2023-08-21 บ้านสามหลักพัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2023-08-21 บ้านสามหลักพัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-08-21 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 23
กิจกรรมของโรงเรียน พาน้องชมทุ่ง 2023-08-21 บ้านหัวหนอง 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-21 บ้านซับหมี 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2023-08-20 โคกเพชรวิทยาคาร 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "หนองม่วงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-20 บ้านหนองม่วง 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์ 2023-08-19 บ้านโคกโต่งโต้น 45
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-08-19 บ้านเกาะมะนาว 29
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 2023-08-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ชาววัง ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน ท่องไปในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ของเด็กๆ 2023-08-18 บ้านโนนสำราญ 77
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ2566 2023-08-18 บ้านห้วยทราย 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 บ้านวังกะทะ 31
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-08-18 โป่งขุนเพชร 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 บ้านยางเครือ 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-18 บ้านห้วยยาง 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ บูรณาการสู่อาเซียน 2023-08-18 บ้านห้วยยางดี 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 16
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอเนินสง่า ปีงบประมาณ 2566 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 ครูจิตวิทยา ประจำปี 2566 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 18
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 หินตั้งพิทยากร 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 บ้านละหานค่าย 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2023-08-18 บ้านหนองใหญ่ 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-17 บ้านโป่งนกพิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนแกนนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2023-08-17 บ้านงิ้ว 25
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาค ทางการศึกษา 2023-08-17 บ้านงิ้ว 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านงิ้ว 30
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล 2023-08-17 หัวสระวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดย อบต. รังงาม 2023-08-17 บ้านหนองตอ 19
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร้านรุ่งเกษตรเนินสง่า มอบเสื้อม่อฮ่อม นม ขนม และค่าขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตอ 2023-08-17 บ้านหนองตอ 20
กิจกรรมของโรงเรียน SCIENCE 2023 ค่ายวิทยาศาสตร์ 2023-08-17 หนองประดู่วิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านหนองอีหล่อ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านหนองอีหล่อ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล 2023-08-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 24
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพร พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-17 บ้านมะเกลือโนนทอง 21
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย 2023-08-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-16 บ้านดอนกอก 20
กิจกรรมของโรงเรียน รวมใจแบ่งให้น้องๆ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 46
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 48
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-15 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 นักจิตวิทยา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 27
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านดงผาสุข 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน วันพ่อแห่งชาติ ปี2566 ร.10 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15 บ้านห้วยยางดี 40
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษา ปี2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน บำเพ็ญประโยชน์ วันครบรอบ 20ปี สพฐ. 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566” 2023-08-15 ชุมชนบัวบานสามัคคี 33
กิจกรรมของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ รพ.จัตุรัส ออกตรวจฟัน 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 24
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียน 1/2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน วันไหว้ครู ปี 2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษา ออกนิเทศ โรงเรียน 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 บริษัท NIRU ได้มอบเงิน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 2023-08-15 บ้านดอนกอก 23
กิจกรรมของโรงเรียน 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 บ้านสามหลักพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน "ซับหมีเกมส์ 2023” 2023-08-15 บ้านซับหมี 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโนนเชือก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-15 บ้านโนนเชือก 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 บ้านวังตาท้าว 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 2023-08-15 บ้านหัวสะพาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน 2023-08-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-08-15 บ้านหัวสะพาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสร้างสามัคคี 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 49
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายเทียนส่งธรรม 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 44
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างการดี 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 40
กิจกรรมของโรงเรียน เที่ยวทุ่งดอกกระเจียว 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 47
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 26
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-15 หนองประดู่วิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน คุณธรรมสร้างจิตสุข 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 37
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-15 หนองประดู่วิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 33
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแรง ผสานใจ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ประธานนักเรียนของเรา 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 28
กิจกรรมของโรงเรียน สู่การเป็นศิษย์ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 32
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเครือข่าย 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-14 บ้านซับเจริญสุข 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2023-08-14 บ้านไร่พัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ภายใต้การบริหารของ นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนชวนวิทยา นางริณนารัตน์ นามวิจิตร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2023-08-14 ชุมชนชวนวิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2023-08-14 บ้านห้วยบง 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-14 บ้านสำโรงโคก 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-14 บ้านสำโรงโคก 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566 2023-08-13 กันกงบ้านลี่สามัคคี 18
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” 2023-08-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-13 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 26
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ภายใต้การนำของนายวิรุด  กล้าขวาน้อย ผอ.รร. และ น.ส.มัณฑนา  แผลงสูงเนิน รองผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฉลองอาคารโดมหลังใหม่และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-13 บ้านสะพานยาว 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนกอกจัดกิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการกับวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-12 บ้านดอนกอก 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านเกาะมะนาว 28
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านเกาะมะนาว 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-12 บ้านหนองตอ 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 2023-08-12 บ้านหนองตอ 17
กิจกรรมของโรงเรียน 12 สิงหาคม วันเเม่แห่งชาติ 2023-08-12 บ้านโคกโต่งโต้น 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-08-12 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2023-08-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 20
กิจกรรมของโรงเรียน “...รับมอบเงินพัฒนาโรงเรียน...” 2023-08-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 18
กิจกรรมของโรงเรียน “...วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566...” 2023-08-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับชุมชนเขตพื้นที่บริการ ในการเตรียมจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 2023-08-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-08-12 ซับใหญ่วิทยาคม 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 2023-08-12 บ้านสำนักตูมกา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ ออกมาให้บริการงานอนามัยโรงเรียน 2023-08-12 บ้านสำนักตูมกา 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-12 บ้านซับใหม่ 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-11 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-11 โป่งขุนเพชร 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2023-08-11 บ้านซับหมี 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-08-11 บ้านยางเครือ 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านหนองขาม 15
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา 2023-08-11 บ้านดอนกอก 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-11 บ้านห้วยยาง 14
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2566 2023-08-11 บ้านยางเกี่ยวแฝก 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยายาคาร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-11 โคกเพชรวิทยาคาร 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ วัดบางอำพันธ์ 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-11 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 62
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-11 บ้านท่าแตง 62
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านหนองกองแก้ว 15
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-11 บ้านวังกะทะ 17
กิจกรรมของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-11 หินตั้งพิทยากร 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 2023-08-11 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่ชาติ ประจำปี 2566 2023-08-11 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย โดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-11 บ้านละหานค่าย 15
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 2023-08-10 ซับใหญ่วิทยาคม 18
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2566 2023-08-10 บ้านงิ้ว 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 2023-08-10 โป่งขุนเพชร 26
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 2023-08-10 บ้านสามหลักพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด 2023-08-09 บ้านไร่พัฒนา 24
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบพระคุณ 2023-08-09 บ้านไร่พัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2023-08-09 บ้านหนองตอ 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-09 บ้านงิ้ว 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 2023-08-09 บ้านโนนสะอาด 28
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (ศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-09 หนองประดู่วิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 2023-08-09 หนองประดู่วิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร มอบทุนการศึกษากองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 2023-08-09 โป่งขุนเพชร 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-09 บ้านโนนสะอาด 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมต้นกล้าจัตุธรรม รุ่นที่ 3 2023-08-09 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-08-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 51
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 2023-08-08 บ้านยางเกี่ยวแฝก 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 2023-08-08 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (การศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-07 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย 2023-08-07 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-07 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ร่วมเดินรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2023-08-07 บ้านเกาะมะนาว 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 36
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพร 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 34
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ) โรงเรียนบ้านหนองตานา ปีการศึกษา 2566 2023-08-07 บ้านหนองตานา 35
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปากของนักเรียน 2023-08-07 บ้านงิ้ว 32
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 2023-08-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-07 บ้านโนนสะอาด 38
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-07 บ้านโนนสะอาด 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-06 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำริของพระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธรรมสถานเทพสถิต 2023-08-06 บ้านซับไทร 51
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 34
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 32
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เชิงวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2023-08-05 บ้านไร่พัฒนา 51
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนชั้นอนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2023-08-05 บ้านไร่พัฒนา 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านดอนกอก 2023-08-05 บ้านดอนกอก 43
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านหนองตอ 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2566 2023-08-04 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 37
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-08-04 บ้านซับไทร 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถอดบทเรียนระดับภูมิภาคกลุ่มอีสานตอนใต้ โครงการพัฒนาโรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น 2023-08-04 บ้านซับไทร 41
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามและประเมินผลห้องเรียนคุณภาพ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-08-04 บ้านซับไทร 36
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 2023-08-04 บ้านซับไทร 39
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-08-04 บ้านซับไทร 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านยางเครือ 56
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ณ วัดเขาสุกิม อนุสาวรีย์สุนทรภู่ และหาดแม่พิมพ์ 2023-08-04 บ้านยางเครือ 35
กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 ครูนักจิตวิทยา ประจำปี 2566 2023-08-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ไตรภาคีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 49
กิจกรรมของโรงเรียน ตอนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2023-08-04 บ้านเสลาประชารัฐ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งมอบห้องสุขา เพื่อน้องๆที่ห่างไกล 2023-08-04 บ้านช่องสำราญ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 40
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบการอ่านและเขียน 2023-08-04 บ้านวังคมคาย 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับถาวรพัฒนา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านซับถาวรพัฒนา 2023-08-04 ซับถาวรพัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน สอบกลางภาคและกิจกรรมแห้เทียนเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2566 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับถาวรพัฒนา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 2023-08-04 ซับถาวรพัฒนา 45
กิจกรรมของโรงเรียน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 37
กิจกรรมของโรงเรียน ติดตามตรวจสอบ การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดย นายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน 2023-08-04 บ้านตะลอมไผ่ 30
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการใช้ แอปพลิเคชั่น Thai D 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 38
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 27
กิจกรรมของโรงเรียน ขอน้อมถวายความอาลัย น้อมส่งพระครูเวฬุสิทธิญาณ (ขันธ์ทอง ญาณสิทธิ) สู่พระนิพพาน 2023-08-04 บ้านตะลอมไผ่ 35
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกไค 2023-08-04 บ้านโคกไค 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 30
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 27 ก.ค. 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2023-08-04 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 158
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 125
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโคกไค 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา 2023-08-04 บ้านดอนกอก 22
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับป้ายตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2023-08-04 บ้านวังตาเทพ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโคกกระเบื้องไห 32
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 25
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ไตรภาคีเกมส์ 2023-08-04 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 27
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2023-08-04 บ้านตะลอมไผ่ 42
กิจกรรมของโรงเรียน นที่ 3 สิงหาคม 2566 คุณอารีย์ สุวรรณดี มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เนื่องในงานฌาปนกิจ คุณพ่อหัด สุวรรณดี ( จ. นครปฐม ) 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 36
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 23
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 33
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2023-08-04 บ้านวังตาท้าว 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 29 กรกฏาคม 2566 นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 เข้าร่วมประกวดการเขียนเรียงความ ครบรอบ 30 ปี ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และวันภาษาไทยแห่งชาติ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 22
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม จัดกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา" 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2023-08-04 หินฝนวิทยาคม 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านงิ้ว 29
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-08-04 บ้านงิ้ว 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566 2023-08-04 บ้านวังมน 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 2023-08-04 บ้านวังมน 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 2023-08-04 บ้านตลุกคูณพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 2023-08-04 บ้านหัวสะพาน 26
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านวังมน 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : โดยนายวิรุด กล้าขวาน้อย ผอ.รร. น.ส.มัณฑนา แผลงสูงเนิน รองผอ.รร คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา 2023-08-04 บ้านสะพานยาว 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2023-08-04 หัวสระวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-08-04 หัวสระวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-08-04 หัวสระวิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-08-03 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 29
กิจกรรมของโรงเรียน การเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนชั้น ป.๑ 2023-08-03 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 2023-08-03 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 95
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดโคกหินตั้ง 2023-08-03 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 2023-08-03 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 34
กิจกรรมของโรงเรียน ้กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 28
กิจกรรมของโรงเรียน ร้านรุ่งเกษตรเนินสง่า มอบเสื้อม่อฮ่อม ขนม และอุปกรณ์กีฬา 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 49
กิจกรรมของโรงเรียน เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 32
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม English Today ภาษาอังกฤษวันละคำ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน การสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 30
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวชนิสรา พลแสน ครั้งที่ 2 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ถวายเทียนพรรษา 2023-08-03 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-08-03 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เชิญวิทยากรภายนอก ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพกำจัดศัตรูพืช 2023-08-03 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-08-03 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย มงคล 2023-08-03 บ้านซับหมี 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคี) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2023-08-03 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าแตง จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเป็นพุทธบูชา เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี อันดีงามและปลูกฝั่งคุณธรรมที่ดี 2023-08-03 บ้านท่าแตง 50
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 2023-08-03 บ้านท่าแตง 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยายาคาร นำนักเรียนเข้าวัดถวายเทียนพรรษา และสวดมนต์ไหว้พระ 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยายาคาร ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เเละปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ตรวจสุขภาพนักเรียน 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับตรา "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-01 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2023-08-01 บ้านโป่งนกพิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 2023-08-01 บ้านโป่งนกพิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นำโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและถวายสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2566) 2023-08-01 ชุมชนชวนวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 2023-08-01 บ้านโนนเชือก 27
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-30 บ้านดงลาน 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย" 2023-07-30 บ้านดงลาน 42
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-30 ซับใหญ่วิทยาคม 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม“แห่เทียนพรรษา” 2023-07-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 30
กิจกรรมของโรงเรียน วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-07-30 บ้านห้วยบง 35
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน "โป่งขุนเพชรเกมส์" ปีการศึกษา 2566 2023-07-30 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-07-29 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-07-29 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 2023-07-29 บ้านหัวสะพาน 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-29 หนองประดู่วิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐ 2023-07-29 หนองประดู่วิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2023-07-29 หนองประดู่วิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-29 บ้านไร่พัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 59
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรและ ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์นำนักเรียนร่วม โครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 53
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 180
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28 บ้านหนองม่วง 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-07-28 บ้านหนองม่วง 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-28 บ้านซับเจริญสุข 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 46
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 50
กิจกรรมของโรงเรียน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2566 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงาน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 2023-07-28 จอมแก้ววิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านหนองขาม 36
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-28 บ้านหนองตอ 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-07-28 บ้านซับหมี 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 2023-07-28 บ้านหนองตอ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านห้วยยาง 64
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านห้วยยาง 43
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา 2023-07-28 บ้านละหานค่าย 35
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 หินตั้งพิทยากร 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา 2023-07-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-27 โป่งขุนเพชร 51
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-07-27 โป่งขุนเพชร 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม “คนดีวิถีพุทธ” 2023-07-27 บ้านสำนักตูมกา 30
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10 ปีการศึกษา 2566 2023-07-27 บ้านสำนักตูมกา 37
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2023-07-27 ซับใหญ่วิทยาคม 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วม พิธีรับตราพระราชทาน โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบแทนฯ 2023-07-27 ชุมชนชวนวิทยา 63
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-07-27 บ้านวังกะทะ 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-27 บ้านซับหมี 71
กิจกรรมของโรงเรียน ​ถวายพระพรและสดุดี รัชกาลที่ ๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา 2023-07-27 บ้านซับเจริญสุข 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" 2023-07-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษาฯ ณ วัดบ้านวังกะทะ วัดป่าบ้านวังกะทะ และวัดศรีสง่าประชาราม 2023-07-27 บ้านวังกะทะ 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ปีการศึกษา 2566 2023-07-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 2023-07-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 38
กิจกรรมของโรงเรียน แห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๖๖ ถวายวัดสวรรค์คงคา บ้านวังเสมา 2023-07-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-27 จอมแก้ววิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 2023-07-27 จอมแก้ววิทยา 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 61
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-07-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัด กิจกรรม ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 2023-07-27 บ้านหนองอีหล่อ 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-27 บ้านโนนเชือก 49
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียน 2023-07-27 บ้านโนนเชือก 36
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-07-26 ซับใหญ่วิทยาคม 35
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑาภายใน เกาะมะนาวเกมส์ 2566 2023-07-26 บ้านเกาะมะนาว 34
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเพชรประจำปี ๒๕๖๖ 2023-07-26 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้าน โคกสว่าง (คุรุประชานุกูล ) รวมกับอาสาสมัคร สาธารณะสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) รณรงค์ป้อง กันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย 2023-07-26 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 33
กิจกรรมของโรงเรียน มอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2023-07-26 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดชัยภูมิ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบางอำพันธ์ 2023-07-26 จอมแก้ววิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” 2023-07-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข่าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย 2023-07-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 40
กิจกรรมของโรงเรียน กราบมนัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพศรัทธาและด้วยความอาลัยยิ่ง  น้อมส่งพระอธิการอำไพร ขนติพโล เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองตา  2023-07-26 บ้านหนองตานา 24
กิจกรรมของโรงเรียน งานพิธีมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2565 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตานา ครูในโครงการพัฒนาครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 2023-07-26 บ้านหนองตานา 40
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูและนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 2023-07-26 บ้านสระสี่เหลี่ยม 31
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 2023-07-26 บ้านสระสี่เหลี่ยม 31
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปลูกต้นทองอุไรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 25
กิจกรรมของโรงเรียน การดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนระบาด 2023-07-25 บ้านหัวสะพาน 34
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ณ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 34
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 ก.ค. 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครู รับมอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 42
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 30
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว 2023-07-25 หัวสระวิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  2023-07-25 บ้านตลุกคูณพัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี สพฐ. 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 32
กิจกรรมของโรงเรียน "วันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย" 2023-07-25 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 2023-07-25 บ้านสามหลักพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี คัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2023-07-25 บ้านซับหมี 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ร่วมกับชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ 1 และบ้านดอนชุมช้าง หมู่ 7 ร่วมพัฒนาโรงเรียน 2023-07-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 65
กิจกรรมของโรงเรียน ถอดบทเรียนระดับภูมิภาค"กลุ่มอีสานตอนใต้" 2023-07-24 บ้านไร่พัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถนนครูเดิน ตลาดนี้ของฟรีเพื่อครู โดยศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา จัดนำของบริจาคมาให้ครูเลือกไปใช้ได้ฟรี พร้อมนำเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนมาส่งต่อให้นักเรียน 2023-07-24 บ้านหนองตอ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน " 2023-07-24 บ้านห้วยทราย 35
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 2023-07-24 หินตั้งพิทยากร 38
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 2023-07-24 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-07-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม พิธีเปิดงานท่องเที่ยวทุ่งบัวสวรรค์ 2023-07-23 บ้านท่าโป่ง 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-07-23 ชุมชนชวนวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมทันตสุขภาพ 2023-07-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-07-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-07-21 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2023-07-21 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การตรวจสุขภาพและช่องปาก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-21 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-07-21 บ้านสำนักตูมกา 59
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด 2023-07-21 บ้านสำนักตูมกา 34
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-07-21 บ้านสำนักตูมกา 53
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-07-21 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ 2023-07-21 หนองประดู่วิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-07-21 หนองประดู่วิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 : กรกฎาคม 2566 2023-07-21 บ้านโนนเชือก 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 2023-07-21 บ้านละหานค่าย 32
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-07-21 บ้านโนนเชือก 24
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 2023-07-21 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานทางเทคนิควิชาการ 2023-07-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-07-20 ซับใหญ่วิทยาคม 27
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ จำนวน 40 ข้อ 2023-07-20 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู โรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-07-20 โป่งขุนเพชร 24
กิจกรรมของโรงเรียน รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565 2023-07-20 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑ ปี) 2023-07-20 บ้านสะพานยาว 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น กสศ. 2023-07-20 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานระบบการเงินของสถานศึกษา 2023-07-20 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินห้องเรียนคุณภาพ Q-Classroom 2023-07-20 บ้านซับหมี 75
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและครู (วิถีพุทธ) 2023-07-20 บ้านไร่พัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินติดตามห้องเรียนคุณภาพ 2023-07-20 บ้านไร่พัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบการคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-07-20 บ้านหนองตอ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ดำเนินการ “คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 17
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการทดสอบการคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-07-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน “..รับมอบแตงโม จาก ผู้ปกครองเด็กหญิงกัญญรัตน์ หกขุนทด..” 2023-07-19 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 31
กิจกรรมของโรงเรียน การรับบริการการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลซับใหญ่ 2023-07-19 บ้านซับเจริญสุข 23
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปี 2023-07-19 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-07-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-07-18 ซับใหญ่วิทยาคม 28
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผล RT,NT, และ O-NET มาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2023-07-18 บ้านซับหมี 71
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน " โป่งนกเกมส์ " 2023-07-18 บ้านโป่งนกพิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเครือ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ วัดร้านหญ้าศรัทธาธรรม 2023-07-18 บ้านยางเครือ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนไตรมิตรศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านห้วย โรงเรียนบ้านหนองโดน และโรงเรียนบ้านยางเครือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-18 บ้านยางเครือ 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 2023-07-17 บ้านวังกะทะ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน 2023-07-17 จอมแก้ววิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2023-07-17 บ้านละหานค่าย 51
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อายุต่ำกว่า 15 ปี 2023-07-17 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 52
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมและคัดกรองนักเรียน 2023-07-17 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 55
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2023-07-16 บ้านซับไทร 57
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์" 2023-07-16 บ้านดงลาน 58
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมโครงการยกระดับการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก สังกัด สพฐ 2023-07-16 บ้านดงลาน 59
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2023-07-15 บ้านช่องสำราญ 48
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมฝึกอาชีพหลักสูตรอะโวคาโด 2023-07-15 บ้านไร่พัฒนา 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-07-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 56
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้าน การจัดการเรียนรวม 2023-07-14 ซับใหญ่วิทยาคม 56
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอซับใหญ่ 2023-07-14 ซับใหญ่วิทยาคม 57
กิจกรรมของโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ปีการศึกษา 2566 2023-07-14 บ้านเกาะมะนาว 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี 2023-07-14 โคกเพชรวิทยาคาร 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง จากกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 2023-07-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 54
กิจกรรมของโรงเรียน พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อหยุดเชื้อโรคระบาดมือ เท้า ปาก 2023-07-13 หนองประดู่วิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-13 บ้านไร่พัฒนา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR 2023-07-12 บ้านโคกกระเบื้องไห 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ได้รับคัดเลือก รางวัลนวัตกรรม/แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นเลิศ ระดับ จังหวัด 2023-07-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 35
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 2023-07-12 บ้านหนองแขม 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน 2023-07-12 หนองประดู่วิทยา 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 2023-07-11 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การตรวจเยี่ยมจากคณะทีมหนุนเสริมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-07-11 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-07-11 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน 2023-07-11 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมโครงการยกระดับการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก สังกัด สพฐ 2023-07-11 บ้านซับไทร 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับไทรเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ WIND ENGLISH CAMP 2023 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-07-11 บ้านซับไทร 40
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-07-11 บ้านเกาะมะนาว 44
กิจกรรมของโรงเรียน "ดอนกอก" รับการประชุมผู้บริหารเครือข่ายหนองบัวระเหว 2023-07-11 บ้านดอนกอก 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี 2023-07-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน 2023-07-10 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 47
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรับภูมิทัศน์ สระน้ำหลังโรงเรียน 2023-07-10 หนองประดู่วิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-07-10 หนองประดู่วิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ในการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับเขตตรวจราชการ 13 2023-07-10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการครูรักษ์ถิ่น 2023-07-10 บ้านบุฉนวน 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-07-10 บ้านหนองอีหล่อ 47
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) ระดับประถมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ) 2023-07-09 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยนายวิรุด  กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวมัณฑนา  แผลงสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับทีมหนุนเสริมจากกองทุน กสศ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้า site visit ครั้งที่ ๒ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านสะพานยาว 2023-07-09 บ้านสะพานยาว 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-09 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม โครงการฝึกทักษะอาชีพ “การจัดชุดขนมหวานอาหารว่าง” 2023-07-09 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี 2023-07-08 ชุมชนชวนวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี 2023-07-08 ชุมชนชวนวิทยา 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-07-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี 2023-07-07 บ้านหนองขาม 64
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวรัชฎานันท์ ชวาฤทธิ์ 2023-07-07 บ้านหนองตอ 38
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวณัฎฐาภรณ์ ผองสูงเนิน 2023-07-07 บ้านหนองตอ 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-07-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๐ ปี 2023-07-07 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 20 ปี 2023-07-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับเขตตรวจราชการ 2023-07-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยามอบเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-07-07 จอมแก้ววิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาตรวจสุขภาพ ประจำปี ปีการศึกษา 2566 2023-07-07 จอมแก้ววิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนำนักเรียนร่วมพัฒนาชุมชน 2023-07-06 บ้านสำนักตูมกา 39
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมรณรงค์และป้องกันไข้เลือด ออกภายในบริเวณโรงเรียน 2023-07-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสภาวะทันตสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-07-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทบทวนคำถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 55
กิจกรรมของโรงเรียน พีธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-06 บ้านเกาะมะนาว 34
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย นางสาวกนิษฐา ฦาชา ครั้งที่ 3 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 33
กิจกรรมของโรงเรียน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 61
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสภาวะทันตสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 50
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 43
กิจกรรมของโรงเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-07-06 บ้านหนองผักชี 30
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายภาษาอังกฤษ English camp เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-07-06 บ้านช่องสำราญ 35
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจเยี่ยมห้องห้องเรียนคุณภาพ ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ป่าหินงาม 2023-07-06 บ้านช่องสำราญ 32
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.พบเพื่อนครูอำเภอเนินสง่า 2023-07-06 รังงามวิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านวังกะทะ ได้จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-07-06 บ้านวังกะทะ 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนาม พ.ศ. 2566 2023-07-06 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 59
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2023-07-06 รังงามวิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-07-06 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภ.๑/๒๕๖๖ 2023-07-06 บ้านหนองขาม 43
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน 2023-07-05 บ้านซับเจริญสุข 43
กิจกรรมของโรงเรียน ทีมหนุนเสริมโครงการครูรักษ์ถิ่น ลงตรวจเยี่ยม site visit โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-07-05 บ้านซับหมี 93
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566 2023-07-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2023-07-04 บ้านโป่งนกพิทยา 59
กิจกรรมของโรงเรียน รับการตรวจเยี่ยมคณะทีมหนุนเสริม กสศ. 2023-07-04 บ้านซับไทร 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ เคียงคู่ วันภาษาไทย” 2023-07-04 โคกเพชรวิทยาคาร 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-04 โคกเพชรวิทยาคาร 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 2023-07-04 บ้านซับเจริญสุข 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-04 หนองประดู่วิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 2023-07-04 หนองประดู่วิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน คณะทีมหนุนเสริมออกตรวจเยี่ยมตามแนวทางการ site visit ครั้งที่ 2 ปีที่ 3 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-07-04 บ้านยางเกี่ยวแฝก 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-07-04 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 42
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-04 บ้านเกาะมะนาว 61
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-04 ซับใหญ่วิทยาคม 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2023-07-03 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 57
กิจกรรมของโรงเรียน วัะนสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-03 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-07-03 บ้านหนองอีหล่อ 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย วันสุนทรภู่ 2023-07-03 บ้านหนองตานา 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-03 บ้านหัวสะพาน 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-03 บ้านหนองอีหล่อ 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 2023-07-03 จอมแก้ววิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตและสนามกีฬา 2023-07-03 บ้านหัวสะพาน 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-02 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-02 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 58
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-02 บ้านสระสี่เหลี่ยม 48
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่1/2566 2023-07-01 บ้านห้วยทราย 70
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครูอำเภอเนินสง่า ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-01 บ้านหนองตอ 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2023-07-01 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2023-07-01 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 47
กิจกรรมของโรงเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-01 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน “..ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2566..” 2023-06-30 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 63
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-30 บ้านหนองตอ 47
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-30 บ้านมะเกลือโนนทอง 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-30 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2566 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงอายุ 11 ปี 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนปากจาบวิทยา ประจำปี 2566 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อครู อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖” 2023-06-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 41
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนาม ประจำปี 2566 2023-06-30 บ้านงิ้ว 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-30 ซับใหญ่วิทยาคม 34
กิจกรรมของโรงเรียน การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความพฤตินักเรียน และนักศึกษา 2023-06-30 ซับใหญ่วิทยาคม 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-30 บ้านซับหมี 99
กิจกรรมของโรงเรียน ดอนกอก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-30 บ้านดอนกอก 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม “วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” 2023-06-30 บ้านสำนักตูมกา 43
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-30 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" 2023-06-30 บ้านสำนักตูมกา 26
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะและครูนักเรียน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-30 บ้านละหานค่าย 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิสาขบูชา 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 2023-06-30 ปากจาบวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม มีผู้ใหญ่ใจดีมอบชุดกีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนทุกคน 2023-06-29 บ้านหนองขาม 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-29 บ้านหนองขาม 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-29 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-29 บ้านไร่พัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-29 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-06-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน ดอนกอก เข้มปลูกจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด 2023-06-29 บ้านดอนกอก 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566 2023-06-29 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-06-29 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-06-29 บ้านสะพานยาว 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-06-29 บ้านสะพานยาว 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดโครงการอบรมให้ความรู้สารเสพติดเป็นพิษต่อร่างกาย และกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด 2023-06-29 โคกเพชรวิทยาคาร 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ภายใต้การบริหารของ นายวัชระ  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนชวนวิทยา ได้มอบหมายให้ นางริณนารัตน์  นามวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2023-06-28 ชุมชนชวนวิทยา 55
กิจกรรมของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-28 ชุมชนชวนวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ 2023-06-28 บ้านโป่งนกพิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-28 บ้านโป่งนกพิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-28 บ้านงิ้ว 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2566 2023-06-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-06-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-06-28 บ้านซับหมี 87
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 2023-06-28 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 2023-06-28 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม จังหวัดชัยภูมิ 2023-06-28 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ร่วมต่อต้านยาเสพติด 2023-06-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-06-28 บ้านซับไทร 25
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการคัดกรองด้านการอ่าน การเขียน 2023-06-28 หินตั้งพิทยากร 53
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ โรงเรียนวัดพนมวัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 18
กิจกรรมของโรงเรียน แสดงความยินดีกับข้าราชการครูเนื่องในโอกาสย้าย 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 24
กิจกรรมของโรงเรียน การเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 21
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 20
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมครูและบุคลาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 25
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 2023-06-28 บ้านหนองผักชี 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2023-06-28 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 35
กิจกรรมของโรงเรียน การเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-28 บ้านหนองตะครอง 23
กิจกรรมของโรงเรียน รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด หนองตะครอง NO DRUGS 2023-06-28 บ้านหนองตะครอง 28
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยโรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2023-06-28 หินฝนวิทยาคม 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-27 บ้านหนองตอ 22
กิจกรรมของโรงเรียน เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด 2023-06-27 บ้านไร่พัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ สืบสานวันภาษาไทย 2023-06-27 บ้านไร่พัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพ “สร้างสุขภาพด้านร่างกายด้วยการออกกำลังกายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย” 2023-06-27 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพ “เด็กปะโคตะกอยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ” 2023-06-27 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง วันสุนทรภู่ 2023-06-27 บ้านห้วยบง 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง วันต่อต้านยาเสพติด 2023-06-27 บ้านห้วยบง 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2023-06-27 บ้านหนองม่วง 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-27 บ้านหนองม่วง 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้รับมอบจักรยานตามโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร โดยมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 2023-06-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-06-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-06-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด 2023-06-27 บ้านเกาะมะนาว 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) เข้าร่วมโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) 2023-06-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 2023-06-27 หัวสระวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน สัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อจัดตั้งอุทยานธรณี 2023-06-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-27 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2023-06-27 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-06-27 บ้านงิ้ว 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่  และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-06-27 บ้านมะเกลือโนนทอง 22
กิจกรรมของโรงเรียน รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด 2023-06-27 บ้านมะเกลือโนนทอง 22
กิจกรรมของโรงเรียน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2023-06-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 16
กิจกรรมของโรงเรียน เดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 2023-06-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติด 2023-06-27 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 22
กิจกรรมของโรงเรียน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-27 บ้านท่าแตง 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2023-06-27 บ้านส้มป่อย 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 2023-06-27 บ้านสามหลักพัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 2023-06-27 บ้านสามหลักพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 2023-06-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาร่วมบำเพ็ญเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 2023-06-27 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” 2023-06-27 บ้านสำนักตูมกา 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะและครูนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2023-06-27 บ้านละหานค่าย 17
กิจกรรมของโรงเรียน วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะและครูนักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2023-06-27 บ้านละหานค่าย 20
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 2023-06-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ 2023-06-26 บ้านห้วยทราย 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม สวดมนต์ถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-06-26 บ้านหนองขาม 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 2023-06-26 บ้านห้วยทราย 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 2023-06-26 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-06-26 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2023-06-26 บ้านดงลาน 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-06-26 บ้านดงลาน 32
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านดงลาน 19
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ 2023-06-26 บ้านดงลาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 2023-06-26 บ้านหนองขาม 22
กิจกรรมของโรงเรียน จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน วันต่อต้านยาเสพติด 2023-06-26 ซับใหญ่วิทยาคม 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566 2023-06-26 บ้านหนองขาม 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติด 2023-06-26 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 2023-06-26 บ้านโป่งนกพิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2566 2023-06-26 บ้านซับเจริญสุข 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 2023-06-26 บ้านซับเจริญสุข 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านสระสี่เหลี่ยม 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น 2023-06-26 บ้านสระสี่เหลี่ยม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านโคกกระเบื้องไห 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-26 บ้านท่าโป่ง 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 2023-06-26 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 2023-06-26 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมอบรมการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและการบรรยายธรรม ณ วัดบางอำพันธ์ ซึ่งจัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-26 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-06-26 บ้านตลุกคูณพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-06-26 บ้านตลุกคูณพัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-26 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 22
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ 2023-06-26 บ้านตลุกคูณพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมพิธีปลูกฝ้าย ในพิธีมหาบุญจุลกฐิน ประจำปี 2566 2023-06-26 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 2023-06-26 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 19
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านหัวสะพาน 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-26 บ้านบุฉนวน 26
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 หัวสระวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 2023-06-26 บ้านเกาะมะนาว 23
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-26 บ้านวังกะทะ 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านช่องสำราญ 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ 2023-06-26 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน รวมลิงค์รูปภาพในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพป.ชย.เขต3 2023-06-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-26 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26 บ้านบุฉนวน 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Learning Loss) 2023-06-26 โคกเพชรวิทยาคาร 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศล แด่สมด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-06-26 บ้านสระสี่เหลี่ยม 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2023-06-25 หินฝนวิทยาคม 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ” 2023-06-25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2023-06-25 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 41
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-25 บ้านไร่พัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 2023-06-25 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 65
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2023-06-25 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำการศึกษา 2566 2023-06-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน การป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก 2023-06-24 ซับใหญ่วิทยาคม 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 2023-06-23 บ้านวังกะทะ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ กิจกรรมบำเพ็ญเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-06-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการสอบคัดกรองนักเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน 2023-06-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา” 2023-06-23 บ้านสำนักตูมกา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา "ดำเนินการทดสอบการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน" 2023-06-23 บ้านสำนักตูมกา 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-06-23 บ้านงิ้ว 31
กิจกรรมของโรงเรียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-23 บ้านหนองตะครอง 33
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2023-06-23 บ้านหนองตะครอง 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-06-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-06-23 บ้านเกาะมะนาว 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 2023-06-23 บ้านวังกะทะ 49
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการทดสอบการคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน 2023-06-22 บ้านเกาะมะนาว 32
กิจกรรมของโรงเรียน สมเด็จพระสังฆราช ....องค์ที่ ๒๐ กรุงรัตนโกสินทร์ 2023-06-22 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 2023-06-22 ชุมชนบัวบานสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมการแข่งขันกีฬาการศึกษาภาคบังคับ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-22 หัวสระวิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2023-06-22 บ้านหัวสะพาน 33
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ 2023-06-22 บ้านโป่งนกพิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-06-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : ทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการดำเนินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2023-06-22 บ้านสะพานยาว 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-22 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 23
กิจกรรมของโรงเรียน สภาเด็กโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้าร่วมอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กำจัดยาเสพติด หยุดยั้งโรคเอดส์ 2023-06-21 บ้านวังกะทะ 25
กิจกรรมของโรงเรียน "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน" 2023-06-21 บ้านหนองตอ 32
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-06-21 หัวสระวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา คัดกรองนักเรียนด้านความสามารถในการอ่าน"เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน" 2023-06-21 จอมแก้ววิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน การออก - เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 2023-06-21 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 48
กิจกรรมของโรงเรียน "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน" 2023-06-21 บ้านมะเกลือโนนทอง 47
กิจกรรมของโรงเรียน ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 2023-06-21 บ้านมะเกลือโนนทอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-06-20 บ้านโป่งนกพิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและการเขียนเพื่อการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-06-20 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน ออกติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-20 บ้านดงลาน 34
กิจกรรมของโรงเรียน "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน" 2023-06-20 บ้านดงลาน 39
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเข้าร่วมแสดงงานการแถลงข่าวการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว 2023-06-20 บ้านไร่พัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านเเละการเขียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) 2023-06-20 บ้านหนองตะครอง 29
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-20 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 21
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-20 บ้านเกาะมะนาว 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-06-19 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 33
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน 2023-06-19 บ้านโป่งนกพิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ พบเพื่อนครูอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-06-19 บ้านหนองตะครอง 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-19 บ้านหนองตะครอง 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ 2023-06-19 หนองประดู่วิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-06-19 หนองประดู่วิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 2023-06-19 บ้านหนองใหญ่ 31
กิจกรรมของโรงเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ปี 2566 2023-06-19 บ้านมะเกลือโนนทอง 28
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย 2023-06-19 ซับใหญ่วิทยาคม 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-06-19 บ้านโคกกระเบื้องไห 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมรับฟังนโยบาย "ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครูอำเภอบำเหน็จณรงค์" 2023-06-19 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม นำสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์”มาบูรณาการเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ 2023-06-18 บ้านหนองขาม 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า เข้าให้บริการตรวจสุขภาพให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-06-18 บ้านหนองขาม 20
กิจกรรมของโรงเรียน แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเนินสง่า เข้าให้บริการตรวจฟันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-06-18 บ้านหนองขาม 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู 2023-06-17 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 26
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย 2023-06-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-06-17 โคกเพชรวิทยาคาร 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 2023-06-17 โคกเพชรวิทยาคาร 28
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-06-17 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-17 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 34
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 รับการอบรม เรื่องไข้เลือดออก 2023-06-17 บ้านไร่พัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู 2023-06-17 บ้านไร่พัฒนา 50
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2566 2023-06-16 บ้านหนองตอ 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้ารับการประชุมวิชาการ ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-06-16 จอมแก้ววิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2566 2023-06-16 จอมแก้ววิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ภายใต้การบริหาร ของนายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา และนางริณนารัตน์ นามวิจิตร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-06-16 ชุมชนชวนวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย “ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู”อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-06-16 บ้านเกาะมะนาว 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 2023-06-16 บ้านวังกะทะ 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-06-16 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียนทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา อสม. ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและหยอดทรายอะเบทกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2023-06-16 บ้านละหานค่าย 31
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-06-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ได้รับโอกาสและความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี คุณวิจิตรา บัวบุศย์ ส่งมอบกระบอกน้ำและถุงเท้าสำหรับนักเรียน 2023-06-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-16 บ้านยางเกี่ยวแฝก 29
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-16 บ้านยางเกี่ยวแฝก 30
กิจกรรมของโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-06-16 บ้านซับหมี 71
กิจกรรมของโรงเรียน ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี SAKURA ART CONTEST “เขียนภาพทิวทัศน์ (Landscape)” ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 2023-06-16 ซับใหญ่วิทยาคม 29
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-16 ซับใหญ่วิทยาคม 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2023-06-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 37
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นยากำจัดยุง 2023-06-16 บ้านงิ้ว 30
กิจกรรมของโรงเรียน 15 มิถุนายน ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน 2023-06-16 บ้านงิ้ว 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดประเมินห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-15 บ้านวังกะทะ 19
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจทันตสภาวะสุขภาพนักเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 38
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 29
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจความเข้มข้นของเลือดและตรวจสายตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2023-06-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 193
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 173
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2023-06-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 163
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2023-06-15 บ้านห้วยบง 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-06-15 บ้านซับหมี 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบงจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2023-06-15 บ้านห้วยบง 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 24
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2023-06-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2023-06-15 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 57
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-15 บ้านหัวสะพาน 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดไข้เลือดออก “เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ๑๕ มิถุนายน” 2023-06-15 บ้านท่าแตง 51
กิจกรรมของโรงเรียน “ตรวจสุขภาพ การดูแลฟัน และสุขภาพช่องปากนักเรียน” 2023-06-15 บ้านท่าแตง 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 25
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ 2023-06-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 25
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพาน “ว่ายน้ำได้ เอาตัวรอดเป็น” 2023-06-15 บ้านหัวสะพาน 23
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-15 หินตั้งพิทยากร 34
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-06-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 29
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 2023-06-14 บ้านสำนักตูมกา 28
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตานา ปีการศึกษา 2566 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสั มพันธ์และความเขาใจที่ดี ระหว่างผู้ปกครองกับครูและโรงเรียน 2023-06-14 บ้านหนองตานา 26
กิจกรรมของโรงเรียน นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และ ผอ.อภิชาติ บุญชู เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-06-14 บ้านหนองตานา 37
กิจกรรมของโรงเรียน ไทยมีงานทำ 2023-06-14 บ้านงิ้ว 31
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมวิชาการ ผอ.เขต พบเพื่อนครู และการนำเสนอ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะความรู้ถดถอย Learning Loss 2023-06-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-13 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 34
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-13 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-13 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 31
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2023-06-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-06-13 บ้านท่ากูบ 32
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสภิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปส่งคุณครู นุชสรา เนานะมะบัติ 2023-06-13 บ้านสระสี่เหลี่ยม 31
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 คุณรัชนี โรจน์รัตนชัย เจ้างของรัชนีฟาร์ม ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2023-06-13 บ้านสระสี่เหลี่ยม 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 คุณรัชนี โรจน์รัตนชัย เจ้างของรัชนีฟาร์ม ต่อเติมและมุงหลังคาให้สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2023-06-13 บ้านสระสี่เหลี่ยม 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย "เลือกตั้งประธานนักเรียน" ปีการศึกษา 2566 2023-06-13 บ้านมะเกลือโนนทอง 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-13 บ้านมะเกลือโนนทอง 35
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ครอบครัวคำก้อน-จอร์แดน และกัลยาณมิตจาก MLWAUKEE,USA. บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2023-06-13 บ้านสระสี่เหลี่ยม 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-12 บ้านห้วยทราย 32
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2023-06-12 หนองประดู่วิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพ การดูแลฟัน และสุขภาพช่องปากนักเรียน 2023-06-12 บ้านหนองตอ 30
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-12 บ้านซับไทร 32
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-06-12 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จิตสาธารณะ) ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-12 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมหมอขยะจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส 2023-06-11 จัตุรัสวิทยานุกูล 31
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-11 จัตุรัสวิทยานุกูล 28
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-11 จัตุรัสวิทยานุกูล 35
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-11 บ้านซับเจริญสุข 26
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการครู ลาออกจากราชการ 2023-06-11 จัตุรัสวิทยานุกูล 32
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การโหลดแอพพลิเคชั่น ThaiID 2023-06-11 จัตุรัสวิทยานุกูล 28
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-06-11 จัตุรัสวิทยานุกูล 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 2023-06-11 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม โครงการฝึกทักษะอาชีพ “การผูกผ้าและการจับจีบผ้า” 2023-06-11 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-11 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์รับ ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-06-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายวิชาการเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ณ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-06-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ลูกสือต้านยาเสพติด ลูกเสือจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-06-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 และกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2023-06-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-10 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-06-09 บ้านหนองขาม 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านหนองขาม 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2566 2023-06-09 บ้านบุฉนวน 35
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและการรณรงค์พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เด็ก เยาวชนและประชาชน 2023-06-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมโปรแกรม ThaID 2023-06-09 บ้านงิ้ว 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-09 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 112
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันไหว้ครู 2023-06-09 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-09 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 84
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2023-06-09 ซับใหญ่วิทยาคม 26
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-06-09 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-06-09 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 26
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “ปลูกต้นสับปะรดสี” 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านสามหลักพัฒนา 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ 2023-06-09 บ้านละหานค่าย 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู 8 มิถุนายน 2566 2023-06-09 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 35
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" 3 มิถุนายน 2566 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" 3 มิถุนายน 2566 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-06-09 บ้านหนองตะครอง 26
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-09 บ้านหนองตะครอง 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญ วัดบ้านท่าช้าง 2023-06-09 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านโคกกระเบื้องไห 23
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านสำโรงโคก 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านสำโรงโคก 26
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-09 บ้านดงลาน 24
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-09 บ้านดงลาน 25
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน การนำเสนอรายงานการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563-2565 2023-06-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านวังกะทะ 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-06-08 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-08 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-08 บ้านสำนักตูมกา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2566 2023-06-08 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 2023-06-08 จอมแก้ววิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ชุมชนบัวบานสามัคคี 26
กิจกรรมของโรงเรียน คัดกรองโรคซึมเศร้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5~6 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2023-06-08 ชุมชนบัวบานสามัคคี 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ชุมชนบัวบานสามัคคี 24
กิจกรรมของโรงเรียน ไหว้ครู ปีการศึกษา2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านวังกะทะ 24
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านงิ้ว 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-06-08 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 29
กิจกรรมของโรงเรียน “..รับมอบอนุสรณ์รุ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6..” 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 25
กิจกรรมของโรงเรียน เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านห้วยยาง 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-08 บ้านเกาะมะนาว 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านช่องสำราญ 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านเกาะมะนาว 22
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านเกาะมะนาว 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านช่องสำราญ 24
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 20
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 22
กิจกรรมของโรงเรียน เลี้ยงไอศกรีมวันเกิด 2023-06-08 บ้านหัวสะพาน 19
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ อัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 2023-06-08 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลงนามถวายพระพร 2023-06-08 บ้านท่าแตง 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-06-08 บ้านท่าแตง 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู 2023-06-08 บ้านท่าแตง 84
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 2023-06-08 บ้านท่าแตง 57
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ๒๕๖๖ 2023-06-08 หนองประดู่วิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองดง 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 32
กิจกรรมของโรงเรียน วันไหว้ครู 2023-06-08 บ้านโป่งนกพิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2023-06-08 หนองประดู่วิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีสักการะ พระภูมิ เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 2023-06-08 หนองประดู่วิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน รร.บ้านหนองกองแก้ว จัดพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองกองแก้ว 33
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2566 2023-06-08 บ้านหัวสะพาน 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองดง 21
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใน 2023-06-08 บ้านยางเกี่ยวแฝก 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เนื่องในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนหก 2023-06-08 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่2 2023-06-08 บ้านห้วยทราย 27
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูใหม่.. 2023-06-08 รังงามวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 2023-06-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 2023-06-07 ซับใหญ่วิทยาคม 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-07 บ้านสำนักตูมกา 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันคล้ายก่อตั้งโรงเรียนบ้านซับไทร 2023-06-07 บ้านซับไทร 20
กิจกรรมของโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-07 บ้านซับไทร 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 2023-06-07 บ้านซับไทร 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้กับโรงเรียน 2023-06-07 บ้านละหานค่าย 24
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-07 บ้านซับไทร 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-07 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง 2023-06-07 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นางศุภิศรา วงษ์สุก ผอ.รพ.สต. เข้ามาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID 19 2023-06-07 บ้านสระสี่เหลี่ยม 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม อบรมศีลธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 2023-06-07 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ยินดีต้อนรับนางสาวอทิติยา กลิ่นศรีสุข ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 2023-06-07 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2566 2023-06-06 บ้านโป่งนกพิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World no tobacco day 2023-06-06 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 18
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมค่ายดนตรี Music Camp 2023-06-06 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 19
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-06 บ้านสระสี่เหลี่ยม 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 33
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-06 บ้านหนองตะครอง 24
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 2023-06-06 บ้านบุฉนวน 32
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-06-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 34
กิจกรรมของโรงเรียน “ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา“ เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน 2023-06-06 บ้านงิ้ว 38
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านงิ้ว 46
กิจกรรมของโรงเรียน "การเลือกตั้งประธานนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านงิ้ว 30
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-06 บ้านละหานค่าย 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256 2023-06-06 ชุมชนบัวบานสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 21
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 24
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 22
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 21
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 23
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาขอขอบคุณ คุณครูไอลดา เพชรกลัด 2023-06-05 บ้านไร่พัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาขอแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ภูมิลำเนาทุกท่าน 2023-06-05 บ้านไร่พัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2023-06-05 บ้านไร่พัฒนา 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-06-05 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 2023-06-05 หนองประดู่วิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ ดร. ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-04 บ้านท่าโป่ง 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-04 บ้านท่าโป่ง 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมการถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-04 โคกเพชรวิทยาคาร 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมไหว้ครู ภายใต้ชื่อกิจกรรม “น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-04 โคกเพชรวิทยาคาร 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการสาระความรู้เกี่ยวกับ “วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day” 2023-06-04 โคกเพชรวิทยาคาร 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 ซับใหญ่วิทยาคม 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2023-06-03 หัวสระวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-03 หัวสระวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-03 หัวสระวิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-06-03 หัวสระวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่ากูบ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 บ้านท่ากูบ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่ากูบ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-06-03 บ้านท่ากูบ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2023-06-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2566 2023-06-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูธงชัย ประจงสุข 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน คุณหมอจาก รพ.สต.บ้านไร่มาให้ความรู้ รณรงค์เรื่องบุหรี่,เรื่องลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดโปร่งหนองนายอู ตำบลเกาะมะนาว 2023-06-03 บ้านเกาะมะนาว 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่องทาง เสริมสร้างปัญญา ปีการศึกษา 2566 2023-06-03 บ้านเกาะมะนาว 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ส่งครูนภาพร ชาติเพชร ย้ายกลับภูมิลำเนา จังหวัดขอนแก่น 2023-06-03 บ้านหนองขาม 28
กิจกรรมของโรงเรียน ทรงพระเจริญ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 โคกเพชรวิทยาคาร 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพาน : ดำเนินจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวัน พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2023-06-03 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19 2023-06-02 ซับใหญ่วิทยาคม 18
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02 ซับใหญ่วิทยาคม 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566 2023-06-02 บ้านหนองตอ 25
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และบำเพ็ญประโยชน์ 2023-06-02 จอมแก้ววิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-06-02 บ้านซับหมี 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2023-06-02 บ้านหัวสะพาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 2023-06-02 บ้านหัวสะพาน 36
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2023-06-02 บ้านยางเกี่ยวแฝก 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 2023-06-02 บ้านสามหลักพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่องทางเสริมสร้างปัญญา ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-06-02 จอมแก้ววิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชาโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-06-02 บ้านท่ากูบ 29
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02 บ้านหัวสะพาน 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 2023-06-02 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 136
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-06-02 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 130
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต 2023-06-02 ซับใหญ่วิทยาคม 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านหนองขาม 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2023-06-01 บ้านห้วยทราย 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day 2023-06-01 จอมแก้ววิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน 2023-06-01 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-01 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านหนองม่วง 31
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูด้วยต้นไม้ 2023-06-01 บ้านละหานค่าย 20
กิจกรรมของโรงเรียน การเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และการเดินรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก 2023-06-01 บ้านหนองใหญ่ 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-01 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-01 ชุมชนบัวบานสามัคคี 19
กิจกรรมของโรงเรียน วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day” 2023-06-01 ชุมชนบัวบานสามัคคี 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม ''วันงดสูบบุหรี่โลก 2566'' 2023-06-01 บ้านสำนักตูมกา 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-06-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรมมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 ซับใหญ่วิทยาคม 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2023-05-31 บ้านหนองดง 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย โดย นางสาวกัญญา พร้อมกลาง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 2023-05-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินกิจกรรม 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านยางเกี่ยวแฝก 20
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านยางเกี่ยวแฝก 23
กิจกรรมของโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านยางเกี่ยวแฝก 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกในภายชุมชน 2023-05-31 บ้านสระสี่เหลี่ยม 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านหัวสะพาน 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านช่องสำราญ 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านสามหลักพัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านบุฉนวน 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) 31 พฤษภาคม 2566 2023-05-31 บ้านตลุกคูณพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-31 หนองประดู่วิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-31 หนองประดู่วิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 92
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : ร่วมรณรงค์ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เนื่องในวันสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-05-31 บ้านสะพานยาว 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-05-31 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันงดสูบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่ายร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษ ของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ 2023-05-31 บ้านละหานค่าย 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน งานทัตกรรมโรงพยาบาลอำเภอหนองบัวระเหวและฝ่ายอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตานา ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 2023-05-31 บ้านหนองตานา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระยะ 5 ปี 2023-05-31 บ้านหนองตานา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานารับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านหนองตานา 20
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-05-30 หินตั้งพิทยากร 25
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-30 บ้านเกาะมะนาว 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2023-05-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-30 จัตุรัสวิทยานุกูล 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เเละโรงเรียนกู่โกสีย์วิทยา 2023-05-29 โคกเพชรวิทยาคาร 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-29 โคกเพชรวิทยาคาร 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปีการศึกษา 1/2566 2023-05-29 โคกเพชรวิทยาคาร 23
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-05-29 บ้านสำนักตูมกา 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-05-29 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-05-29 บ้านสามหลักพัฒนา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-29 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน ขอต้อนรับคุณครูเพชรภูมิ ปัดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-05-29 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-05-29 บ้านสระสี่เหลี่ยม 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมจัดกิจกรรมไหวครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านสระสี่เหลี่ยม 18
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566 2023-05-29 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 20
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีส่งครูย้าย 2023-05-29 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 22
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 20
กิจกรรมของโรงเรียน Big Cleaning Day 2023-05-29 ซับใหญ่วิทยาคม 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 2023-05-29 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากโครงการพัฒนานโยบาย 2023-05-29 ซับใหญ่วิทยาคม 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านละหานค่าย 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรพงษ์ เจริญพัฒน์ 2023-05-29 บ้านสำนักตูมกา 21
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-29 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 24
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านหัวสะพาน 27
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมงานยกช่อฟ้า ณ วัดอุบลวนาราม ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2023-05-29 บ้านหัวสะพาน 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-28 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-05-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-SchoolMaster 2023-05-27 จัตุรัสวิทยานุกูล 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-27 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 37
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 2023-05-26 บ้านซับหมี 83
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-26 บ้านห้วยยาง 32
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-26 บ้านห้วยยาง 38
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-26 บ้านหนองตะครอง 22
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-26 บ้านหนองตะครอง 20
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 2023-05-26 บ้านหนองตะครอง 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการนิเทศภายในครู ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-26 บ้านละหานค่าย 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 97
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจรับอุปกรณ์DLTV 2023-05-25 บ้านห้วยทราย 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านหนองขาม 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านหนองขาม 19
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 27
กิจกรรมของโรงเรียน มูลนิธิ CCF จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม อบรมการป้องกันตนเองในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2023-05-25 บ้านซับหมี 85
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.ประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชย.๓ ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) 2023-05-25 บ้านหนองขาม 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านหนองขาม 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหนองดง 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหนองดง 33
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว นำโดย ดร.ปฏิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 39
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านช่องสำราญ 25
กิจกรรมของโรงเรียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนบ้านงิ้ว 2023-05-24 บ้านงิ้ว 28
กิจกรรมของโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ การต่อคำศัพท์และสมการคณิตศาสตร์ รายการ VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 2023-05-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอต้อนรับ นางสาวศศิวรรณ โฮมภิรมย์ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง 2023-05-24 จอมแก้ววิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวณัฐฎา สุนา ครั้งที่ 2 2023-05-24 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี รับการนิเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-24 บ้านซับหมี 63
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านหนองม่วง 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-05-24 บ้านบุฉนวน 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-05-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 28
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 2023-05-24 บ้านหนองใหญ่ 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบงรับการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2023-05-24 บ้านห้วยบง 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง เลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-05-24 บ้านห้วยบง 29
กิจกรรมของโรงเรียน หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน 2023-05-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์และ แก้ปัญหาทางระบายน้ำ 2023-05-23 บ้านงิ้ว 29
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติ โครงการป้องกันการใช้ความรุนแรงและรังแกกันในสถานศึกษา ประจำปี 2566 2023-05-23 บ้านงิ้ว 29
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-23 ซับใหญ่วิทยาคม 32
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-23 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 40
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-23 บ้านสามหลักพัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-05-23 บ้านเกาะมะนาว 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566" 2023-05-23 บ้านสำนักตูมกา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 2023-05-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 24
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2023-05-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้นำชุนชน เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 2023-05-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ 2023-05-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-22 บ้านเกาะมะนาว 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกับชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 2023-05-22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาปรับภูมิทัศน์เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-21 จอมแก้ววิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 2023-05-21 โคกเพชรวิทยาคาร 21
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-20 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง ด้วยความยินดียิ่ง 2023-05-20 บ้านวังตะเฆ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-20 บ้านวังตะเฆ่ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประชุมเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-20 บ้านวังตะเฆ่ 25
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสุภาพบุรุษจราจร ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 2023-05-20 หัวสระวิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-05-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Q-PLC) เสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารจัดการที่ดี (Q-Leadership) สู่การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ป่าหินงาม) 2023-05-19 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 84
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2023-05-19 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) พระใบฎีกาเจริญ จกฺกวโร เจ้าอาวาส วัดบ้านหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลโสกปลาดุก สอนศีลธรรมในโรงเรียน 2023-05-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมกิจกรรม นายอำเภอเข้าวัด หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-19 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวนำนักเรียนสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ 2023-05-19 บ้านเกาะมะนาว 23
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-19 บ้านเกาะมะนาว 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2023-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ที่ 11 2023-05-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 10 ทุน 2023-05-18 บ้านหัวสะพาน 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ต้อนรับสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาให้การต้อนรับคุณครู เพชรภูมิ ปัดภัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรยากาศ การต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ 2023-05-17 จอมแก้ววิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2023-05-17 บ้านซับไทร 22
กิจกรรมของโรงเรียน นายไพโรจน์ ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 จอมแก้ววิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Q-Leadership) สู่การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 2023-05-17 บ้านซับไทร 30
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 2023-05-17 บ้านซับไทร 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันแรก 2023-05-17 บ้านงิ้ว 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 หัวสระวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนนักเรียน ทุกระดับชั้น ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 ชุมชนชวนวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-05-17 ซับใหญ่วิทยาคม 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน การเปิดการเรียนการสอนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-16 บ้านห้วยยาง 47
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 2023-05-16 บ้านห้วยทราย 27
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2023-05-16 บ้านหนองม่วง 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อแก้ปัญหา ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ( Learning Loss ) 2023-05-16 บ้านหนองม่วง 23
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 2023-05-16 บ้านตลุกคูณพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนทื่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-16 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร” 2023-05-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู กรณีย้าย (ปกติ) ประจำปีการศึกษา2566 2023-05-16 บ้านหัวสะพาน 24
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-16 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่ายและครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย เป็นประธานประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2023-05-16 บ้านละหานค่าย 24
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ๋วิทยาคม 2023-05-15 ซับใหญ่วิทยาคม 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2023-05-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/66 2023-05-15 บ้านห้วยบง 24
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 บ้านงิ้ว 34
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการ 2023-05-15 บ้านงิ้ว 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-05-15 ซับใหญ่วิทยาคม 25
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 บ้านหัวสะพาน 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-14 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่ายและครูจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 2023-05-13 บ้านละหานค่าย 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-12 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 64
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-12 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านเดื่อ 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านเดื่อ 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านสามหลักพัฒนา 30
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-12 บ้านเกาะมะนาว 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-12 บ้านเกาะมะนาว 22
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว 2023-05-12 บ้านไร่พัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-05-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อม ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอบคุณ และยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ.สุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) ท่านรองฯและคณะครู ได้เดินทางมาส่งคุณครูคนใหม่ 2023-05-12 บ้านละหานค่าย 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดค่ายเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้ ชั้นปฐมวัย สู่ ป.1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-11 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 2023-05-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2566 2023-05-11 ซับใหญ่วิทยาคม 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมประชุม โดยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-05-10 บ้านละหานค่าย 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1/2566 2023-04-30 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการทอดผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านหัวสะพาน 2023-04-24 บ้านหัวสะพาน 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 2023-04-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ”เที่ยวเขื่อนลำคันฉู ดูกังหันลม ชมกระชังปลา เฮฮากินปลาเผา” 2023-04-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 2023-04-16 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2023-04-15 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-04-14 บ้านเกาะมะนาว 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-04-10 บ้านวังตะเฆ่ 52
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ 2023-04-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 91
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร สงกรานต์2566 2023-04-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 56
กิจกรรมของโรงเรียน เลี้ยงต้อนรับ ผอ.ศักดิ์ชัย ระโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2023-04-08 บ้านหัวสะพาน 60
กิจกรรมของโรงเรียน การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 55
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 3 2023-04-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 66
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 2023-04-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2023-04-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม big cleanings day ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-04-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบสอง ระดับประเทศ 2023-04-04 บ้านหัวสะพาน 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS (บูรณาการสอนภาษาอังกฤษ 4 สาระ) 2023-04-03 อนุบาลเทพสถิต 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 39
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ด้วยเครื่องมือการนิเทศแบบคลินิก 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 33
กิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 37
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 34
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขัน ESports ROV Subyai Championship ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 32
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 32
กิจกรรมของโรงเรียน ติตตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 30
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2565 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 33
กิจกรรมของโรงเรียน รับการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-04-03 บ้านตลุกคูณพัฒนา 40
กิจกรรมของโรงเรียน ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 2023-04-03 บ้านโป่งนกพิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน Open house ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 บ้านโป่งนกพิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 โคกเพชรวิทยาคาร 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเพชรพัฒนาเกมส์" ครั้งที่ 22 2023-04-03 โคกเพชรวิทยาคาร 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรม Open House และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 โคกเพชรวิทยาคาร 43
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-04-02 บ้านบุฉนวน 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน เข้ารับการประเมินติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2023-04-02 บ้านบุฉนวน 45
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-04-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-31 ปากจาบวิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-31 บ้านหนองตะครอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 30 2023-03-31 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-31 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-31 บ้านหนองขาม 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-31 บ้านหนองขาม 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2023-03-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-03-30 บ้านซับหมี 107
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รูปแบบการประเมินแนวใหม่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-30 หนองประดู่วิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-30 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-29 อนุบาลเทพสถิต 53
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ 2023-03-29 บ้านหนองจะบก 56
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายคุณธรรม 2023-03-29 บ้านหนองจะบก 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2565 2023-03-29 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 2023-03-29 รังงามวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-03-29 รังงามวิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล3 2023-03-29 รังงามวิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม รับทุนยากจนและทุนเสมอภาครอยต่อช่วงชั้น 2023-03-29 รังงามวิทยา 62
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียน NT 2023-03-29 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปี 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจาก กองทุน กสศ. นักเรียนทุนเสมอภาคช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-29 ชุมชนชวนวิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-28 บ้านหนองอีหล่อ 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2023-03-28 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 111
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-27 บ้านวังกะทะ 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-03-27 บ้านตลุกคูณพัฒนา 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-27 หินตั้งพิทยากร 43
กิจกรรมของโรงเรียน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-27 หินตั้งพิทยากร 42
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-03-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2023-03-27 บ้านดงลาน 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 2023-03-27 บ้านดงลาน 44
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 2023-03-27 บ้านดงลาน 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-03-27 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2023-03-27 บ้านซับไทร 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-27 บ้านซับไทร 39
กิจกรรมของโรงเรียน กโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม [DLTV] โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-26 หนองประดู่วิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565 2023-03-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 47
กิจกรรมของโรงเรียน “..รับมอบกระปุกออมทรัพย์ School Box..” 2023-03-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 43
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-26 บ้านสามหลักพัฒนา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-26 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 152
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 2023-03-26 ชุมชนชวนวิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-26 บ้านหัวหนอง 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ปากจาบวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนปากจาบวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ปากจาบวิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนปากจาบวิทยา ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ปากจาบวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม CCF ณ โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-03-25 บ้านซับหมี 99
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 2023-03-25 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 105
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 101
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร 2023-03-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 2023-03-25 บ้านเกาะมะนาว 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 จอมแก้ววิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-24 บ้านหนองตะครอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-24 บ้านหนองตะครอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและปัจฉิมนิเทศรับประกาศนียบัตร โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์นครราชสีมา & อุทยานเขากระโดง สนามช้างอารีน่า 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 48
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุน กสศ กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ทำพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนหลังใหม่ 3 ชั้น 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 37
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านละหานค่าย 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 2023-03-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 44
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านหัวสะพาน 40
กิจกรรมของโรงเรียน OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-03-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 2023-03-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)กลุ่มรอยต่อ 2023-03-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-23 บ้านห้วยทราย 40
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-23 บ้านไร่พัฒนา 47
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชัน ป.๖ 2023-03-23 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 43
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค 2023-03-23 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2566 2023-03-23 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 2023-03-23 บ้านซับหมี 103
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-03-23 บ้านเกาะมะนาว 44
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (มอบเกียรติบัตรจากโครงการครูแดร์ D.A.R.E.) 2023-03-23 บ้านเกาะมะนาว 43
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 และม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-03-23 บ้านเกาะมะนาว 42
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นป.6 และม.3 ปีการศึกษา2565และกิจกรรมปิดบ้านวิชาการ(Open house) 2023-03-23 บ้านไร่พัฒนา 43
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย) Drug Abuse Resistance Education 2023-03-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 49
กิจกรรมของโรงเรียน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-22 บ้านยางเกี่ยวแฝก 55
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินงานจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2023-03-22 บ้านยางเกี่ยวแฝก 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-22 บ้านซับใหม่ 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-22 บ้านดงลาน 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-22 หนองประดู่วิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-22 หนองประดู่วิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ​ 2023-03-22 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-21 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 75
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-21 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 76
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-21 บ้านหนองขาม 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 36
กิจกรรมของโรงเรียน รร.บ้านวังกะทะ รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 2023-03-20 บ้านวังกะทะ 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดการเรียนรู้โครงงาน เรื่อง กล้วย ระดับชั้นปฐมวัย 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าค่ายอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.2 เครือข่ายหนองบัวระเหว 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมงานชุมชน กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในงานปริวาสกรรม 2023-03-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดการประเมินผลการเรียนรู้ ทดสอบปลายปีการศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อจัดทำนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 2023-03-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-03-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “กิจกรรมการลอยตัว” โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-20 หนองประดู่วิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2565 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “มาฆปูรณมีบูชา” ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ให้ความอนุเคราะห์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหานครอาเซียน จัดกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษา 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 49
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Readding Test:RT) ป.1 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 38
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านหนองกองแก้ว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การปัจฉิมนิเทศผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 99
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (กังหันลม) 2023-03-20 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 39
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ อบรมทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำ 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสถานศึกษา 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน ประขุมผู้ปกครอง 2023-03-20 บ้านช่องสำราญ 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.ส.ป.ก.)ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหัวหนอง บ้านท่าศิลา และโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2565 2023-03-20 บ้านละหานค่าย 38
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบพระคุณ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 ที่กรุณามอบหมายให้ ดร. สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย 3 นายอรุณชัย ชัยภักดี ผอ.รร บ้านตะลอมไผ่ กรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านละหานค่าย 43
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-19 บ้านซับไทร 42
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาทุนเสมอภาค กลุ่มชั้นรอยต่อ 2023-03-19 บ้านซับไทร 43
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NATIONAL TEST : NT) 2023-03-19 บ้านซับไทร 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-19 บ้านหนองกองแก้ว 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-19 บ้านหนองกองแก้ว 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย/A.B.T. Open house /ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-19 อนุบาลเทพสถิต 40
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน 2023-03-19 บ้านดงลาน 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานได้จ่ายทุนการศึกษาเสมอภาค 2023-03-19 บ้านดงลาน 42
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา NT (National test) 2023-03-19 บ้านดงลาน 40
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 และ4 ปีการศึกษา 2565 2023-03-19 จอมแก้ววิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-19 จอมแก้ววิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา "ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา พิธีบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ" 2023-03-18 บ้านสำนักตูมกา 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน 2023-03-18 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2565 ทุนรอยต่อ ทุนเอสโซ่ 2023-03-18 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 78
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 2023-03-18 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 60
กิจกรรมของโรงเรียน “...เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565...” 2023-03-18 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 79
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานวันแห่งความภูมิใจ(ปัจฉิมนิเทศ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 66
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 63
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 บ้านเกาะมะนาว 44
กิจกรรมของโรงเรียน English Day Camp 2023 2023-03-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-03-17 บ้านเกาะมะนาว 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ประจำปี 2565 2023-03-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีปิดกองลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 100
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือ นักเรียนประสบอุบัติเหตุ 2023-03-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ส.ป.ก.) 2023-03-17 บ้านหนองจะบก 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียน สนับสนุนโดย กลุ่มหลงหลงทัวร์ 2023-03-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "365 วัน มหัศจรรย์ ลูก บ.ก." 2023-03-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 41
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียนจาก กองทุน กสศ.(กลุ่มรอยต่อ) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-17 หนองประดู่วิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  : NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 2023-03-17 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดพิธีมอบวุฒฺบัตรบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-17 ชุมชนชวนวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-17 ชุมชนชวนวิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-17 ชุมชนชวนวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน คณะผู้บริหารของเซนทรัล(Central Team ) คุณพลาย ภิรมย์ และคุณวิเชียร พรมทุ่งค้อ เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง 2023-03-17 บ้านไร่พัฒนา 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ นครราชสีมา-ชัยภูมิ ครั้งที่ 48 2023-03-17 บ้านสามหลักพัฒนา 44
กิจกรรมของโรงเรียน เรื่อง สอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาค 2023-03-17 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 52
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-17 บ้านสามหลักพัฒนา 58
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-17 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 45
กิจกรรมของโรงเรียน จ่ายทุนการศึกษา ชั้นรอยต่อ 2023-03-17 บ้านช่องสำราญ 42
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ NT 2023-03-17 บ้านช่องสำราญ 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี) 2023-03-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน วงดุริยางค์นี้เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 2023-03-16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 50
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ National Test (NT) ชั้น ป.๓ 2023-03-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2023-03-16 บ้านไร่พัฒนา 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 รังงามวิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน 2023-03-16 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2023-03-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-16 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 52
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ NT : National Test) ประจำปี 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-16 หนองประดู่วิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรม การปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-16 บ้านท่าโป่ง 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 จอมแก้ววิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 จอมแก้ววิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-03-16 บ้านวังกะทะ 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-03-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมทำบุญถวายน้ำปานะ ในประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม ณ ที่พักสงฆ์เกาะแก้วรัตนสมา (วัดป่าวังตาลาด) 2023-03-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT (National Test) 2023-03-16 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 2023-03-15 บ้านวังกะทะ 53
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test) ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 ปากจาบวิทยา 53
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านหนองตอ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ดำเนินการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2023-03-15 บ้านสำนักตูมกา 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 2023-03-15 บ้านสำนักตูมกา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เข้ารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านสำนักตูมกา 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2023-03-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประเมินการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านช่องสำราญ 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-15 บ้านเกาะมะนาว 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มอบทุนอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 2023-03-15 บ้านเกาะมะนาว 43
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ NT ชั้นป.3 2023-03-15 บ้านสระสี่เหลี่ยม 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ไดัรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 2023-03-15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษานักเรียนกลุ่มรอยต่อ จากกองทุน กสศ. 2023-03-15 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-15 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 44
กิจกรรมของโรงเรียน NT (National Test)การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 2023-03-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นณ สวนมะพร้าวสุธาทิพย์ อำเภอเทพสถิต 2023-03-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 72
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านหัวสะพาน 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านยางเกี่ยวแฝก 40
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2 5 6 5 2023-03-15 บ้านมะเกลือโนนทอง 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-03-14 บ้านบุฉนวน 59
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-14 บ้านหัวสะพาน 57
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย 2023-03-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์นครราชสีมา-ชัยภูมิ ครั้งที่ 48 2023-03-14 รังงามวิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านท่าช้าง 2023-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนชั้น ป.4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2023-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลหนองบัวระเหวออกบริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้น ป.5,ป.6 2023-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน ก็จกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม 2023-03-13 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-13 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-13 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-03-13 บ้านหนองขาม 38
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (มอบเกียรติบัตรจากโครงการครูแดร์ D.A.R.E.) 2023-03-13 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 76
กิจกรรมของโรงเรียน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2023-03-13 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 47
กิจกรรมของโรงเรียน การนำเสนอและเผยแพร่สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2023-03-13 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 40
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ของครูกนกพล ชัยเพ็ชร ครูผู้ช่วยวิชาคณิตศาสตร์ 2023-03-13 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 2023-03-13 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 2023-03-13 บ้านบุฉนวน 60
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-13 บ้านหัวสะพาน 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-03-13 บ้านบุฉนวน 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2023-03-13 บ้านบุฉนวน 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2023-03-13 บ้านหัวสะพาน 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 38
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอน 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 41
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่(PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 42
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเนินสง่า (กบอ.) 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 38
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ได้จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท ในรายการแข่งขันH.K.W.KK. A-MATH CONTEST 2023 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 2023-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนหินฝนวิทยาคมร่วมงานปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดเขายายหอม 2023-03-13 หินฝนวิทยาคม 46
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมิน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-13 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-12 บ้านซับไทร 49
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์" 2023-03-12 บ้านซับไทร 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา นั่งรถไฟไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2023-03-12 บ้านซับไทร 51
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-03-12 บ้านซับไทร 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 2023-03-12 บ้านซับไทร 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-12 บ้านซับไทร 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี 2023-03-12 บ้านซับไทร 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 2023-03-12 บ้านซับไทร 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2565 2023-03-12 บ้านเกาะมะนาว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2023-03-12 บ้านไร่พัฒนา 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา "บ้านนา สัญญารัก ครั้งที่ 2" 2023-03-12 บ้านนา 119
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนา 2023-03-12 บ้านนา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2565 2023-03-12 ชุมชนชวนวิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-12 ชุมชนชวนวิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมบัณฑิตน้อย 2023-03-12 บ้านดงลาน 37
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-03-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 48
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นครราชสีมา–ชัยภูมิ ครั้งที่ 48 2023-03-11 บ้านหนองตอ 43
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน และมอบเงินอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-11 บ้านละหานค่าย 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะ ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-11 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-03-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ 2023-03-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดบางอำพันธ์ 2023-03-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-10 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2023-03-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 45
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-03-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-09 หนองประดู่วิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์นครราชสีมา 2023-03-09 บ้านห้วยทราย 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทดสอบกำลังใจลูกเสือ - เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2023-03-09 บ้านห้วยทราย 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ–เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-03-09 บ้านหนองตอ 42
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศภายใน นิเทศการสอน/ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 2023-03-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-08 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 55
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO 2023-03-08 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรีียนจอมแก้ววิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-08 จอมแก้ววิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เปิดโครงการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-03-07 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 2566 2023-03-07 จอมแก้ววิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-03-07 บ้านบุฉนวน 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-07 บ้านยางเกี่ยวแฝก 39
กิจกรรมของโรงเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่มอบนโยบาย ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเปิดงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-03-07 บ้านวังตะเฆ่ 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-03-07 บ้านหนองตานา 45
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรม “Day Camp” ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 2023-03-07 บ้านหนองตานา 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-07 บ้านช่องสำราญ 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-06 บ้านหนองม่วง 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม ''วันมาฆบูชา'' 2023-03-05 บ้านสำนักตูมกา 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-05 บ้านท่าโป่ง 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-05 ชุมชนบัวบานสามัคคี 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอและเผยแพร่สื่อนวัตกรรม เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว โดยมี นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี 2023-03-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 1 "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 2023-03-05 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกกรมเดินทางไกลและแรมคืน 1-3 มีนาคม 2566 ณ B.P. Scout camp 2023-03-04 บ้านไร่พัฒนา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.3 2023-03-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 97
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2566 2023-03-04 บ้านดงลาน 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 62
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-04 บ้านห้วยทราย 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-04 บ้านห้วยทราย 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวนำนักเรียนร่วมทำบุญถวายปัจจัย และเวียนเทียน ณ โปร่งหนองนายอู เนื่องในวันมาฆบูชา 2023-03-04 บ้านเกาะมะนาว 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-03-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 39
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบทุนค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-03 โป่งขุนเพชร 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-03-03 จอมแก้ววิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธียกเสาเอก เสาโทกุฏิพระสงฆ์ 2023-03-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 69
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-03-03 บ้านซับหมี 102
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-03 หนองประดู่วิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-02 บ้านวังกะทะ 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนและติดตาม การดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1/2566 2023-03-02 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัดชัยภูมิ 2023-03-02 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 100
กิจกรรมของโรงเรียน การประกวดแข่งขันบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 2023-03-02 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาโดยนั่งรถไฟไปธรรมชาติที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ จ.ลพบุรี 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาใส่ใจสุขภาพคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม 2023-03-02 จอมแก้ววิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน พิธียกเสาเอกเสาโทก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2023-03-02 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 46
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล  video conference  เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจาก นายประวิช ยะรินทร์  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  2023-03-02 บ้านละหานค่าย 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 2023-03-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2566 2023-03-01 บ้านดงลาน 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2023-03-01 บ้านดงลาน 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์ 2023-03-01 บ้านดงลาน 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “นั่งรถไฟ ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ณ จังหวัดลพบุรี 2023-03-01 บ้านดงลาน 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-03-01 บ้านดงลาน 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดชลบุรี 2023-03-01 บ้านดงลาน 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-03-01 บ้านดงลาน 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2566 2023-03-01 บ้านดงลาน 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-03-01 บ้านดงลาน 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน มอบทุนนักเรียนกองทุน กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-01 บ้านดงลาน 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2565 2023-03-01 บ้านดงลาน 37
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2565 2023-03-01 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการอ่านการเขียนระดับชาติ (RT) 2023-02-28 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 45
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 46
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรวมพล คน "TO BE NUMBER ONE" 2566 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 39
กิจกรรมของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองผักชี 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพี่สอนน้องป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 31
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 34
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 42
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 16 มกราคม 2566 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 40
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี2566 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 41
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันบรรยายธรรม ระดับจังหวัดชัยภูมิ 2023-02-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 2023-02-28 บ้านโป่งนกพิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2023-02-28 จอมแก้ววิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 2023-02-28 บ้านโป่งเกต 31
กิจกรรมของโรงเรียน ทุนการศึกษาจากคุณอรุณ แถวจัตุรัสและคณะ โครงการรักการอ่านโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-02-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (ชั้น ป.1-ป.3) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-27 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 93
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 52
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 43
กิจกรรมของโรงเรียน คุณสามารถ ฉิมวัฒน์ เจ้าของร้านรักษ์เมล็ดพันธุ์ ได้ทำการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 48
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 40
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมยาเสพติด 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ ประเมินผลการปฏิบัติงาน นายพิภัช พรมอ้น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังกะทะ รอบที่1 (6 เดือน) 2023-02-27 บ้านวังกะทะ 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-27 บ้านวังตะเฆ่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-02-27 บ้านหนองดง 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-02-27 บ้านเกาะมะนาว 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ เครือข่ายโรงเรียนบึงชวนปีการศึกษา 2565 2023-02-27 บ้านเกาะมะนาว 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวได้รับมอบหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-02-27 บ้านเกาะมะนาว 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-27 บ้านตลุกคูณพัฒนา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565 2023-02-27 จอมแก้ววิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 2023-02-27 จอมแก้ววิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ปีการศึกษา 2565ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยทราย 2023-02-27 ชุมชนชวนวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-26 บ้านห้วยทราย 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนปากจาบวิทยา ปีการศึกษา 2565 2023-02-26 ปากจาบวิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ 2023-02-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-02-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระบบ Digital Testing ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-26 บ้านท่าโป่ง 40
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2023-02-26 หินตั้งพิทยากร 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือภูกระแต อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565" 2023-02-25 บ้านสำนักตูมกา 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดทำโครงการ MOU 2023-02-25 บ้านสำนักตูมกา 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม "เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี 2565" 2023-02-25 บ้านสำนักตูมกา 42
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 2023-02-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-02-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2023-02-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-02-25 บ้านซับหมี 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-25 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ปีการศึกษา 2565 2023-02-25 บ้านสำโรงโคก 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 2023-02-25 บ้านสำโรงโคก 47
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย” 2023-02-25 บ้านหนองตอ 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-02-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 2023-02-24 บ้านโป่งนกพิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-02-23 บ้านหนองตอ 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-02-23 บ้านหนองดง 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-02-23 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียนจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส 2023-02-23 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางสำรวจของลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-02-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 48
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำ 2023-02-22 บ้านสำโรงโคก 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 2023-02-22 ชุมชนชวนวิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-02-22 บ้านซับหมี 111
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ กิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 2023-02-22 บ้านเดื่อ 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-22 บ้านเดื่อ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 2023-02-22 บ้านเดื่อ 48
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-22 รังงามวิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  2023-02-22 บ้านหนองตานา 41
กิจกรรมของโรงเรียน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-02-22 บ้านหนองตานา 48
กิจกรรมของโรงเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเปิดงานเกียรติยศแห่งความใจภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-22 บ้านหนองม่วง 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ดำเนินการประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-22 บ้านวังตะเฆ่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-02-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 49
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่ฯ 2023-02-21 บ้านหัวหนอง 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนไตรมิตรศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน “บ้านขาม-หนองโดนเกมส์ ครั้งที่ 2” 2023-02-21 บ้านยางเครือ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาดำเนินการจัดการสอบเพื่อประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน (Readding Test:RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-21 ชุมชนชวนวิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานนักเรียน เนื่องในงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-21 ชุมชนชวนวิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 2023-02-21 บ้านโป่งนกพิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 2023-02-21 บ้านโป่งนกพิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนธรรมชาติบึงละหาน ชัยภูมิ” โดยหน่วยงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน 2023-02-21 ชุมชนบัวบานสามัคคี 45
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-21 ชุมชนบัวบานสามัคคี 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันบรรยายธรรมฯ ณ วัดโคกหินตั้ง 2023-02-21 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เีรยน (RT) 2023-02-21 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านเกาะมะนาว 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ได้ดำเนินการสอบ (Reading Test : RT) 2023-02-21 บ้านซับหมี 92
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 2023-02-21 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 99
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2023-02-21 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 117
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-21 บ้านไร่พัฒนา 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดงได้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านหนองดง 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ จัดสอบ RT ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-21 บ้านหนองบัวใหญ่ 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 48
กิจกรรมของโรงเรียน การออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียน 2023-02-21 ปากจาบวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 จอมแก้ววิทยา 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 51
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT:READING TEST) 2023-02-20 ปากจาบวิทยา 59
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reding Test : RT) ชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 57
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา 2023-02-20 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโดยนำผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 2023-02-20 บ้านละหานค่าย 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมรับนดยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจาก เลขาธิการ กพฐ. 2023-02-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-02-20 บ้านซับหมี 108
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-20 บ้านหนองอีหล่อ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่จัดนิทรรศการในงานการรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-20 บ้านหนองบัวใหญ่ 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 48
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและชมการจัดนิทรนศการ วิชาการ วันเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิเขต3 และตลาดนัดสนับสนุนผลผลิตจากฝีมือนักเรียนณ รร.บ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต 2023-02-20 ปากจาบวิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน นำเสนอนิทรรศการผลงานดีเด่น 2023-02-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-02-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศ แห่งความภาคภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-02-19 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 48
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-19 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 39
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานการประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในพิธี 2023-02-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 54
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2023-02-18 บ้านไร่พัฒนา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ 2023-02-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-17 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 47
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “เขียว-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-17 ชุมชนบัวบานสามัคคี 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-02-16 บ้านหนองขาม 59
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2023-02-16 บ้านละหานค่าย 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 45
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-16 โคกเพชรวิทยาคาร 57
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว 2023-02-16 โคกเพชรวิทยาคาร 42
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว 2023-02-15 บ้านโป่งนกพิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-15 บ้านส้มป่อย 187
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก ออกบริการสุขภาพนักเรียน 2023-02-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด 2023-02-15 บ้านไร่พัฒนา 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน 2023-02-14 ชุมชนชวนวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน รวมพล คน TO BE NUMBER ONE อำเภอหนองบัวระเหว 2023-02-13 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 46
กิจกรรมของโรงเรียน RAWE RUNNING 2023 แล่น เลาะ บึง 2023-02-13 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 57
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-13 บ้านโป่งนกพิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-02-13 บ้านหนองตานา 44
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-02-13 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา นำนักเรียนสอบ O - NET ปีการศึกษา 2565 2023-02-13 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 54
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจพิจารณาสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่ขออนุญาตรื้อถอนแทงค์น้ำ แบบฝ.33 2023-02-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 52
กิจกรรมของโรงเรียน สนามสอบ การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-02-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 49
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนสอบ O - NET ปีการศึกษา 2565 2023-02-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดย สทศ. 2023-02-11 บ้านหนองตานา 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบ การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-02-11 บ้านท่าโป่ง 67
กิจกรรมของโรงเรียน รับการตรวจเยี่ยมระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง ปีการศึกษา 2565 2023-02-11 อนุบาลเทพสถิต 59
กิจกรรมของโรงเรียน MOU ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนปลอดบุหรี่ /บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ 2023-02-11 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 55
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ นางสาวพชราวลี รุจาคม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-02-10 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 2023-02-10 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน 2023-02-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนหัวแข็ง ครูสร้างได้ 2023-02-09 บ้านโป่งนกพิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-02-09 บ้านเกาะมะนาว 60
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-02-09 บ้านเกาะมะนาว 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-09 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีลงนาม MOU กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2023-02-09 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 55
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 2023-02-08 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 2023-02-08 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 49
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 2023-02-08 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 2023-02-08 บ้านสำโรงโคก 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “ห้องเรียนสีขาว” โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-08 ชุมชนชวนวิทยา 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้ พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย 2023-02-07 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 74
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติและอบายมุข 2023-02-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม ประทายข้าวเปลือก 2023-02-07 จอมแก้ววิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอจากโรงพบาบาลหนองบัวระเหว ออกบริการเคลือบฟลูออไรด์ 2023-02-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 54
กิจกรรมของโรงเรียน การปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-02-06 โป่งขุนเพชร 62
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่70 ปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ได้รับการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ (Site Visit) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๕ จากทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 2023-02-06 บ้านวังอ้ายจีด 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารและสนับสนุนค่าชุดกีฬาให้แก่นักเรียน 2023-02-06 บ้านหนองขาม 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-02-06 บ้านโป่งนกพิทยา 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนในตำบลกุดน้ำใส โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-06 บ้านเดื่อ 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-02-06 โคกเพชรวิทยาคาร 53
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ 2023-02-06 บ้านโป่งนกพิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-03 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 /2565 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-02-03 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 53
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-02-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประจำปี ปิดทองรูปหล่อพระครูสุทธศาสราจารย์ ณ วัดโพธิ์ศรี 2023-02-02 บ้านเดื่อ 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคณะจากโรงพบาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก ออกสำรวจข้อมูลนักเรียน ป.1 - ป.6 2023-02-02 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 47
กิจกรรมของโรงเรียน รายงานสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านท่าโป่ง 69
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านหนองม่วง 48
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านวังอ้ายจีด 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานาประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านหนองตานา 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว ใส่ใจสุขภาพนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-02-02 จอมแก้ววิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ เพื่อขยายผลเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) 2023-02-02 จอมแก้ววิทยา 58
กิจกรรมของโรงเรียน “...การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566...” 2023-02-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 49
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบเครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬาและทุนการศึกษา 2023-02-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ 2023-02-02 บ้านซับหมี 114
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 45
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีกับความสำเร็จ 2023-02-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านเกาะมะนาว 60
กิจกรรมของโรงเรียน รงเรียนบ้านเกาะมะนาวร่วมให้กำลังใจนักเรียนและได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านเกาะมะนาว 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 ชุมชนบัวบานสามัคคี 63
กิจกรรมของโรงเรียน รงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง โดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 2023-02-02 ชุมชนบัวบานสามัคคี 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งดำเนินโครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านท่าโป่ง 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนานำนักเรียนเข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 2023-02-02 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) คว้าเหรียญทอง อันดับที่ 19 ในการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.4 - ป.6 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รร.บ้านวังกะทะ สพป.ชย3 2023-02-01 บ้านวังกะทะ 86
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ 2023-02-01 บ้านโป่งนกพิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ขอขอบคุณ คุณหมอจากโรงพยาบาลเทพสถิต 2023-01-31 บ้านไร่พัฒนา 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-31 บ้านเกาะมะนาว 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา 2023-01-31 บ้านเกาะมะนาว 47
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง และบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก (งานบุญเดือนสาม) 2023-01-31 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-01-31 หินฝนวิทยาคม 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-30 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรีนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนรับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 2023-01-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 45
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษา ระดับมัธยม 2023-01-30 บ้านโป่งนกพิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-29 อนุบาลเทพสถิต 51
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-01-29 บ้านบุฉนวน 88
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2023-01-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน สอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา2565 2023-01-27 บ้านห้วยทราย 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-27 บ้านไร่พัฒนา 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-27 บ้านหนองม่วง 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยินดีต้อนรับ ทีมหนุนเสริม โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 2023-01-27 บ้านวังตะเฆ่ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัช