ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนอนุบาล 2024-04-19 บ้านโคกโต่งโต้น 10
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567 2024-04-19 บ้านหนองบัวใหญ่ 9
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 2024-04-19 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-04-18 บ้านวังขอนสัก 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-04-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ คะแนน O-net ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-07 กันกงบ้านลี่สามัคคี 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจ้งปิด-ปิดภาคเรียน 2024-04-07 กันกงบ้านลี่สามัคคี 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผ้าป่าโรงเรียนบ้านหัวหนอง 2024-04-06 บ้านหัวหนอง 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นักเรียนรับประกาศนียบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พร้อมรับทุนการศึกษา 2024-03-30 บ้านซับหมี 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-03-29 บ้านโสกคร้อ 87
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-29 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2024-03-29 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา 2024-03-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 69
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 2024-03-27 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2024-03-27 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 2024-03-27 บ้านซับหมี 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรและรางวัล "เด็กดีมีเงินออม" 2024-03-26 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-26 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-26 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 19
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสีอสำรอง ประจำปี ๒๕๖๗ 2024-03-26 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 16
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-23 บ้านโสกคร้อ 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนและเปิดบ้านงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-21 บ้านโสกคร้อ 35
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพระบายสี 2024-03-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อทำผลงานวิชาการ 2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-03-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน 2024-03-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 29
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผ้าป่าดิน 2024-03-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season 3 2024-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธีอัญเชิญถ้ววยพระราชทาน 12 มีนาคม 2567 2024-03-15 บ้านโคกโต่งโต้น 35
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมเทยางมะตอยหน้าประตูโรงเรียน 2024-03-14 ซับมงคลวิทยา 40
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ช่วงที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11 2024-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการปลพประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 2024-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน พ.ศ...." 2024-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นอนุบาล 2 ป.1, ม.1 และ ม.4 2024-03-10 บ้านท่าโป่ง 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา2566 2024-03-09 บ้านหลุบงิ้ว 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกองค์กรดีเด่นและบุคลาคลดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดชัยภูมิ 2024-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณกลุ่มหนองบัวใหญ่เอ็นดูโร่ 2024-03-07 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อาหารกลางวัน 2024-03-06 บ้านซับหมี 32
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมคีตะมวยไทย โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นำโดย นายภวัต สามผ่องบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คีตะมวยไทย “รอบชิงชนะเลิศ” โครงการต้นกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขัน ทีมคีตะมวยไทยโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคีตะมวยไทย กลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2024-03-05 บ้านโคกโต่งโต้น 28
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5/10 2024-03-05 บ้านหัวหนอง 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 2024-03-04 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 24
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การสอบ NT ป.3 2024-03-04 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 22
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2024-03-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ปีการศึกษา 2566 2024-03-01 บ้านโสกคร้อ 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึฤษาปีที่ 3 2024-03-01 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 2024-02-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เข้าค่ายลูกเลือสามัญ - เนตรนารี ณ ค่ายประกายเพชรแคมป์ 2024-02-28 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 35
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรของสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2024-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2567 2024-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ 2024-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 2024-02-26 บ้านโสกคร้อ 38
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 2024-02-26 บ้านโสกคร้อ 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม 2566 2024-02-24 บ้านโคกโต่งโต้น 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2024-02-23 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 38
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ "ปันน้ำใจ ช่วยน้องมองชัด" 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 32
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ” 2024-02-22 บ้านซับหมี 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 2024-02-22 บ้านขามราษฎร์นุกูล 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 2024-02-20 ปากจาบวิทยา 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ WANGSEMA Model การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 2024-02-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ภาคีบ้านตลาดสร้างคนดีมีคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข โดยใช้ K-M TALAD MODEL 2024-02-20 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 58
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 2024-02-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 90
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 2024-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 2 2024-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-16 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 35
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-16 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ค่ายปัญสุขให้น้อง 2024-02-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT 2024-02-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 32
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานบุเดือนสาม วัดบึงบริบูรณ์ บ้านตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 2024-02-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 28
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มอบทุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาดทางถารศึกษา (กสศ.) ภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันครูอำเภอเนินสง่า ประจำปี2567 2024-02-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเดแห่งชาติ 2567 2024-02-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBCP) 2024-02-15 บ้านสามหลักพัฒนา 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนละนาม เปิดรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 2024-02-15 บ้านดอนละนาม 26
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test (RT) 2024-02-14 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 31
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มอบทุนปัจจัยยากจน เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-13 บ้านโคกโต่งโต้น 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทำบุญกุ้มข้าวร่วมกับชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน 2024-02-13 บ้านโคกโต่งโต้น 31
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 2024-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เกมยาเสพติด 5 ประเภท ดาวน์โหลดฟรี 2024-02-09 บ้านท่ากูบ 38
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 2024-02-08 บ้านซับเจริญสุข 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2024-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมการประกวดในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2567 2024-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ “โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567” 2024-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอบคุณผู้ใหญใจดีมอบขนมให้กับนักเรียน 2024-02-08 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-08 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาคมชาวบ้าน 2024-02-08 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 40
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย ยาเสพติด และอบายมุข 2024-02-08 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2024-02-08 โคกเพชรวิทยาคาร 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 2024-02-07 บ้านโสกปลาดุก 39
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) เรื่อง มาตรการการเปิด – ปิด ประตู และการใช้สถานที 2024-02-07 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 31
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ 2024-02-06 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 33
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-06 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 2024-02-05 บ้านห้วยเกตุ 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เเผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2024-02-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เเผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) โรงเรียนบ้านหนองตานา 2024-02-01 บ้านหนองตานา 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 2024-01-31 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2024-01-31 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านวังมน 2024-01-31 บ้านวังมน 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 2024-01-31 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 2024-01-31 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 38
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 2024-01-31 บ้านโป่งนกพิทยา 46
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2024-01-31 บ้านห้วยยาง 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2024-01-31 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 39
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 2024-01-31 บ้านหนองโสน 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ "ประชุมวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา" 2024-01-31 บ้านยางเกี่ยวแฝก 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ คำสั่งยกเลิกเวรยามตามมติคณะรัฐมนตรี 23.01.2567 2024-01-31 บ้านท่าแตง 35
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านท่าแตง (ปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗) 2024-01-31 บ้านท่าแตง 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 2024-01-31 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนอนบุาลเทพสถิต 2024-01-30 อนุบาลเทพสถิต 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 2024-01-30 บ้านสะพานยาว 31
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการบัตรสุขภาพกลุ่มข้าราชการและหน่วยงานรายเดือน “ภาคสมัครใจ” บริษัทสยามสไมล์โปรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด 2024-01-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 2024-01-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 2024-01-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "ตลาดเกมส์' 2024-01-30 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 35
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 33
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 31
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 29
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 31
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 24
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 23
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 21
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 21
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 21
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 22
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 22
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 21
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 21
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 21
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-01-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 19
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมสถานศึกษาสีขาว "BKKH Model" ของโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 2024-01-30 บ้านโคกกระเบื้องไห 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2024-01-30 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 2024-01-30 บ้านวังตาเทพ 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2024-01-29 บ้านโนนสำราญ 50
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2024-01-29 บ้านศิลาทอง 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับการให้บริการระบบ My Tax Account สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91)ปีภาษี 2566 ทางอินเทอร์เน็ต 2024-01-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองโฆษกสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 2024-01-29 บ้านขามราษฎร์นุกูล 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2567 2024-01-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 83
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2024-01-29 บ้านโคกไค 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-29 บ้านโคกไค 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบาย สร้างคนดี มีความสุข 2024-01-29 บ้านโคกไค 33
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน 2024-01-29 บ้านโคกไค 33
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-29 บ้านโคกไค 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-29 บ้านโคกไค 32
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับพนักงานราชการ(ตำแหน่งครูผู้สอน) 2024-01-28 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 39
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)ได้จัดทำนวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานตามแบบ BANJAN MODEL 2024-01-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2024-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งาน Open House การศึกษาทางเลือกโรงเรียนสินคอล์น เฮาส์ 2024-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.ชัยภูมิ 2024-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการ English Day Camp. 2024-01-23 บ้านโคกโต่งโต้น 39
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันอัคคีภัยแลัการใช้ถังดับเพลิง โอย อบต.หนองบัวบาน 2024-01-22 บ้านโคกโต่งโต้น 31
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองลุกพุก ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 2024-01-22 บ้านหนองลุมพุก 46
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนบ้านโนนฝาย 2024-01-22 บ้านโนนฝาย 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23/2567 2024-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 2024-01-17 บ้านโคกกระเบื้องไห 71
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาว 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาว 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 46
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาว 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาว 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 56
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาว 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาว 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันครู 2024-01-17 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2024-01-17 โคกเพชรวิทยาคาร 50
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2024-01-17 โคกเพชรวิทยาคาร 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันครู 2024-01-17 บ้านซับหมี 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2567 2024-01-12 บ้านโคกโต่งโต้น 66
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.66) ปีงบประมาณ 2567 2024-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “ดนตรีในสวน” ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภท วงดนตรีโฟล์คซอง” 2024-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 2024-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนมอบของขวัญแบ่งปันความสุขให้เด็กๆ 2024-01-05 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 69
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-05 บ้านเกาะมะนาว 77
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้วยหลักการ DISC เพื่อการฟังด้วยใจ (Listening with HEART) และการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของ สตง.และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อ หน้าที่ และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมการ การจัดทำเอกสาร และการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัย การเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "พัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ไทย 2023-12-28 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 79
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แข่งทักษะทางวิชาการศิลปหัถกรรมครั้งที่ 71 2023-12-27 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 67
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-27 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 302
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม 2566 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023-12-26 บ้านหัวหนอง 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-12-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2023-12-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 85
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเยาวชนนักเล่าเรื่องชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา ระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E CONTEST” ปีการศึกษา 2566 2023-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศการหยุดเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแตง 2023-12-22 บ้านท่าแตง 77
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ 2023-12-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-12 บ้านโนนฝาย 77
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-12 บ้านโนนฝาย 138
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเเข่งขันคีตะมวยไทยระดับประเทศ 2023-12-09 บ้านโคกโต่งโต้น 72
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เเชมป์กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย กีฬานักเรียนมัธยมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 2023-12-09 บ้านโคกโต่งโต้น 73
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน 2023-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ช่วงที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นายสุขุม สินสายออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สนับสนุนมหกรรมทักษะวิชาการคีตะมวยไทยจำนวน 3000 บาทมอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 62
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 มอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 3000 บาท 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 62
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สนันสนุนการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการคีตะ มวยไทย จำนวนเงิน 3,000.- บาท มอนให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยท่านนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000.- บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สนับสนุนนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ทีมนักเรียน (6 คน) เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 63
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอบพระคุณพระครูใบฎีกา ปรีชา จารุธัมโม 2023-12-04 บ้านโคกโต่งโต้น 62
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคเป็นทุนสนับสนุนการเเข่งขันคีตะมวยไทย ที่จังหวัดนครปฐม 2023-12-04 บ้านโคกโต่งโต้น 58
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเดื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 2023-12-04 บ้านเดื่อ 66
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 เปอร์เซนต์ 2023-12-04 บ้านหนองบัวใหญ่ 77
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 2023-12-01 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 78
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้าน 2023-11-29 บ้านโสกรวกหนองซึก 98
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2023-11-27 บ้านโสกรวกหนองซึก 141
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ Non IT-Auditor(Cyber Security Audit) รุ่นที่ 1 2023-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 75
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิชาการ รายการ PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 ระดับประเทศ 2023-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 2023-11-21 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 101
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทำบุญเทศน์มหาชาติ 2023-11-21 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 78
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 2023-11-21 บ้านสำนักตูมกา 96
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มอบทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 2023-11-20 บ้านซับใหม่ 85
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเดื่อประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน 2023-11-17 บ้านเดื่อ 82
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวศยามล สุขทวี 2023-11-17 บ้านเดื่อ 89
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวขนิษฐศรี ศรีอุทธา 2023-11-17 บ้านเดื่อ 80
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาววิภารัตน์ เรียงสันเทียะ 2023-11-17 บ้านเดื่อ 86
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเดื่อรับนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-17 บ้านเดื่อ 81
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสร้างคนดี มีความสุข 2023-11-16 บ้านช่องสำราญ 76
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 2023-11-16 บ้านสำนักตูมกา 95
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-09 บ้านห้วยยางดี 100
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 2023-11-08 บ้านสำนักตูมกา 161
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายและหญิงของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 2023-11-07 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 97
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2023-11-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 86
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 2023-10-31 บ้านซับใหม่ 139
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รองที่ 1 2023-10-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 179
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 2023-10-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 96
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 2023-10-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 280
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (กค.- กย.66) 2023-10-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” 2023-10-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ซิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-10-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 113
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2566 2023-10-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 107
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 2023-10-11 โคกเพชรวิทยาคาร 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-10-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 615
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-10-01 บ้านห้วยทราย 200
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-09-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 394
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) พ.ศ. 2561 2023-09-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รณรงค์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ร่วมทั้งผลประโยชน์อื่่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆ อย่างโปรงใส 2023-09-15 บ้านหนองบัวใหญ่ 138
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 2023-09-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Earth Youth Summit 2024 in Kyoto 2023-09-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับทุนการศึกษา เจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า และรับชุดลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕อ๖ 2023-09-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 154
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กีฬาสีภายใน "ตาเนินเกมส" ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-09-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 133
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม) 2023-09-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 175
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นเเบบ 2023-09-05 บ้านโคกโต่งโต้น 148
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 337
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรยา ใบกนทา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  2023-08-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกกำลังกายแบบการเต้นบาสโลบ โครงกรส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 119
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตลาดชุมชนบวรธรรม 2023-08-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 113
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2023-08-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 118
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อ “เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” 2023-08-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 124
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ 2023-08-24 ซับใหญ่วิทยาคม 128
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC ESPORTS TOURNAMENT) 2023-08-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพ “ประเพณีแห่ผีสุ่ม” จังหวัดชัยภูมิ 2023-08-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 119
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอินโฟกราฟิก 2023-08-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนระหว่างวันที่ 21-25 ส.ค. 2566 2023-08-20 บ้านโคกโต่งโต้น 129
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 2023-08-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันวิทยาศาสตร์ 2023-08-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 131
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 133
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว 2023-08-12 บ้านดอนกอก 128
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2023-08-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 193
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคค เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-08-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 616
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 2023-08-08 บ้านดอนกอก 159
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566” 2023-08-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ประจำปี2566 2023-08-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2023-08-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 129
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 127
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผอ.รร.บ้านดอนกอก ได้ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน(Big Data) 2023-08-05 บ้านดอนกอก 190
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ไทยมีงานทำ 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 175
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมเปิดภาคเรียน 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 147
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖อ 2023-08-03 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 228
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) 2023-07-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 2023-07-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสนักการภารโรง 2023-07-12 บ้านหนองไผ่ล้อม 226
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่2 2023-07-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 630
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งมินิมาราธอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบาน ปี 2566 2023-07-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์(Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) 2023-07-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี 2023-07-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 2023-07-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 798
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 219
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)กลุ่มนักเรียน 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 198
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสั่งจองวัตถุมงคล “รุ่นพิเศษ”มหาโภคทรัพย์ อายุวัฒนมงคล 80 ปี พระราชภวนวชิรคุณ (หลวงปู่จื่อ พนธมุตโต) 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-01 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 145
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ 2023-06-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” 2023-06-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 2023-06-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษ 2023-06-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 152
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตันแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ แชทบอท ชื่อ Kori Cabot ให้กับครผู้สอน 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "(ลูกไก่) รุ่นที่ 5 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 186
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ คนไทยมีงานทำ 2023-06-13 บ้านท่ากูบ 153
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ช่วงที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและทุนการศึกษาระดับปริญญาต่อเนื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 249
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2566 2023-06-08 บ้านหนองตอ 156
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองตอ 178
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-08 หินตั้งพิทยากร 154
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 140
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 145
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 144
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 146
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 138
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ Stop Smoking 2023-06-06 บ้านโป่งนกพิทยา 143
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโป่งนก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านโป่งนกพิทยา 157
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 138
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-05 หนองประดู่วิทยา 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนาและวิถีชีวิต” 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 117
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 2023-05-31 บ้านหนองตอ 127
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 2023-05-31 บ้านดงลาน 124
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-31 บ้านดงลาน 129
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 2023-05-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 124
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการและเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Education Leaders Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Deep Thinking Skill For Youth Leadership Development" สร้างผู้นำเยาวชนด้วยทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง 2023-05-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 117
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านช่องสำราญ 124
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-26 บ้านหนองตอ 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 2023-05-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 118
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 118
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขัน "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023" ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ นายอดิศักดิ์ จอมสันเทียะ (ครูต้อง) 2023-05-23 บ้านหนองตอ 119
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พ.ศ.2566 2023-05-22 โคกเพชรวิทยาคาร 119
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้าย 2023-05-20 ซับใหญ่วิทยาคม 151
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-17 บ้านหนองตอ 119
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) เนื่องด้วยโอกาสมาส่งครูย้าย 2023-05-15 บ้านหนองบัวใหญ่ 152
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ พร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-15 บ้านหนองบัวใหญ่ 109
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-05-13 บ้านหนองตอ 99
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2023-05-13 โคกเพชรวิทยาคาร 119
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เปิดเรียนเพื่อปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2023-05-11 บ้านหนองบัวใหญ่ 119
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 380
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 103
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 241
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และรับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 107
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 112
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาค่าอาคารสถานที่จำหน่ายอาหารในร้านค้าของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-04-04 อนุบาลเทพสถิต 141
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีนมัสการพระใหญ่ทวารวดีของดีอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2566 2023-04-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-03-29 อนุบาลเทพสถิต 150
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2023-03-27 บ้านช่องสำราญ 137
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 2023-03-27 บ้านช่องสำราญ 167
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการปีองกันและลดความเสี่ยงการจมน้ำ 2023-03-26 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 126
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 2023-03-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 159
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สมัครแข่งขัน “วิ่งชมบึงละหาน Bueng Lahan Runnig 2023” 2023-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 111
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-03-20 จอมแก้ววิทยา 150
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 2023-03-17 จอมแก้ววิทยา 187
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 299
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-03-15 จอมแก้ววิทยา 178
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 2023-03-15 บ้านสระสี่เหลี่ยม 126
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 140
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2023-03-11 บ้านหัวหนอง 186
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 2023-03-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2023-03-08 บ้านหัวหนอง 220
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 2023-03-08 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 168
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “Transforming Educaiton for Changes and Innovations in Post-Covid Era” 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 121
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าโป่งประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-05 บ้านท่าโป่ง 138
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 122
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 121
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญ 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 118
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 228
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-02-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 112
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 168
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) 2023-02-21 บ้านหนองตอ 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2023-02-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทุน 2024 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2567 2023-02-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 116
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 และเข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายในงาน 2023-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2023-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 107
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการอัจริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 2023-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุดชีวิต 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 116
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 110
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2566 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ (Post-RELC Seminar 2023) ประจำปี 2566 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 111
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ (Post-RELC Seminar 2023) ประจำปี 2566 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานO-NET ปีการศึกษา2565 2023-02-11 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 135
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91) ปีภาษี 2565 ผ่าน New e-Filing 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ(เพิ่มเติม) 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 116
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 116
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ จัดส่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ40/75(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศสพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองตานาประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านหนองตานา 155
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-02-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระราชดำรb “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 131
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society” 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 127
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566” 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 116
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะนักแสดงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566-2567 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันครู 2565 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-01-23 บ้านหนองตานา 135
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาจีน 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การอบรมด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ เพื่อการพัฒนาการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 111
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว การใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 127
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashilkawa” KAGU Design ครั้งที่ 3 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society” 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมนิทรรศการอุทยานธรณีชัยภูมิ “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” (Chaiyaphum Geopark) ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 138
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐกาตาร์ 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” ครั้งที่ 12 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 118
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” (AIA Healthiest School) 2023-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การการแข่งขัน International English Language Qlympiad 2023 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งาน “คืนสู่เหย้าชาวศึกษา ประจำปี 2566” 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงเวทีท้องถิ่น งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1733
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง 2022-12-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 288
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ 2022-12-26 บ้านหนองตานา 177
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 167
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศ(เพิ่มเติม) 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่่งว่าง 2022-12-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉ 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดทำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 183
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฎิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ่อยคำสำนวนในหนังสราชการและกา 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "เพิ่มพูลทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) " รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ"รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาคร 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 140
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 256
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 307
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 217
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเขิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 152
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2566 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ "ดอกกระเจียวเกมส์" ครั้งที่ 4/2565 2022-12-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 152
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2565 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 150
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพนักเรียน รับการฉีดวัดซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและไอกรน 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 137
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่าย ตาเนิน - กะฮาด 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 169
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนปกติทั่วไป 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 167
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2565 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 217
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาสู่ยุทธศาสตร์สถานศึกษายุคดิจิทัล (SWOT Analysis in the Digital age)" 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 284
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ 2022-11-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 252

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th