ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-01-31 หินฝนวิทยาคม 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-30 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรีนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนรับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 2023-01-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษา ระดับมัธยม 2023-01-30 บ้านโป่งนกพิทยา 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-29 อนุบาลเทพสถิต 1
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-01-29 บ้านบุฉนวน 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2023-01-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 5
กิจกรรมของโรงเรียน สอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา2565 2023-01-27 บ้านห้วยทราย 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-27 บ้านไร่พัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-27 บ้านหนองม่วง 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยินดีต้อนรับ ทีมหนุนเสริม โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 2023-01-27 บ้านวังตะเฆ่ 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3
กิจกรรมของโรงเรียน อบต.เกาะมะนาว ร่วมกับ รพสต.จอมแก้ว เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-01-26 บ้านเกาะมะนาว 5
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) 2023-01-26 บ้านโป่งนกพิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-01-26 จอมแก้ววิทยา 7
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 2566 2023-01-26 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อนวัตกรรม จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-01-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-01-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการยิ้มสดใสเด็กบำเหน็จฟันดี (โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์) 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 0
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามมารถในการอ่านเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 0
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีต้อนรับทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 2023-01-25 บ้านซับหมี 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ชย3 2023-01-25 บ้านหนองบัวใหญ่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการกองทุนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-01-24 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-24 บ้านวังตะเฆ่ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดกิจกรรม ค่าย ติว O-NET ป.6 ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 1
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา (Cluster) โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (เทพไทรทอง) 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 1
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 1
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด เเบรนด์ ORIENTAL PRINCESS เเละ เเบรนต์กตัญญู 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 1
กิจกรรมของโรงเรียน สังเกตการเรียนการสอน และติดตามผล การเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการ ของศูนย์ USO net 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี2566 2023-01-24 บ้านหนองบัวใหญ่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-01-24 รังงามวิทยา 0
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-01-24 รังงามวิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและกฎหมายและระเบียบวินัยจราจร สังคมหัวแข็ง 2023-01-24 บ้านโป่งนกพิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมกิจกรรมฟัง "เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก" ประจำปี 2566 ณ วัดสำราญ 2023-01-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษา นักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 2023-01-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 2023-01-24 บ้านหนองดง 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-24 บ้านหนองดง 8
กิจกรรมของโรงเรียน สวัสดีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 2023-01-24 บ้านหนองดง 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ป.1-3) ประจำปี2565 2023-01-23 อนุบาลเทพสถิต 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-23 บ้านหนองขาม 6
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-01-23 บ้านหนองตานา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบทุนพื้นฐานนักเรียนยากยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. ปีการศึกษา 2/2565 2023-01-23 บ้านตลุกคูณพัฒนา 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-01-23 บ้านตลุกคูณพัฒนา 5
กิจกรรมของโรงเรียน การทำ MOU สถานศึกษาสีขาวฯ 2023-01-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมมอบทุนกสศ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 2023-01-23 บ้านเดื่อ 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ได้ จัดกิจกรรม “Wangtalad English camp for primary and secondary students ” 2023-01-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 7
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง 2023-01-22 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งดำเนินการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 "English Camp 2023' 2023-01-21 บ้านท่าโป่ง 4
กิจกรรมของโรงเรียน กสศ.มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-01-21 บ้านสำนักตูมกา 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู 2023-01-21 บ้านสำนักตูมกา 5
กิจกรรมของโรงเรียน การมานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์ 2023-01-20 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 7
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เข้าใจเรื่องที่อ่าน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-01-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-01-20 บ้านซับหมี 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2023-01-20 บ้านซับหมี 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-01-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง - เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา 2023-01-19 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 / 2565 2023-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 9
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับมอบเสื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญมีการโยธาและก่อสร้าง 2023-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 4
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 2023-01-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา 2023-01-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-01-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 13
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-01-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวัครู ปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 2023-01-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศ จากศึกษานิเทศน์ ในกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 2023-01-18 บ้านวังตะเฆ่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๖ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 2023-01-18 บ้านเดื่อ 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมกับวัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่ออบรมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี และอบรมคุณธรรมนักเรียน 2023-01-18 บ้านเดื่อ 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) 2023-01-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 2023-01-18 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-01-18 บ้านบุฉนวน 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ ๖๗ ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” 2023-01-18 บ้านเกาะมะนาว 6
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 2023-01-18 บ้านหนองตอ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนบ้านวังกระทะ อำเภอหนองบัวระเหว 2023-01-18 บ้านละหานค่าย 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500) 2023-01-18 ชุมชนชวนวิทยา 7
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 2023-01-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 7
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันครู สพป.ชัยภูมิเขต3 2023-01-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 2023-01-17 บ้านโป่งนกพิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงาน วันครู ปี ๒๕๖๖ 2023-01-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งเตรียมการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 "English Camp 2023" 2023-01-17 บ้านท่าโป่ง 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 2023-01-17 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ 2566 โรงเรียนบ้านลัหาน (อภดิรักษืวิทยา)  2023-01-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 33
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 2023-01-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ""ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"" 2023-01-16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 11
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอหนองบัวระเหวจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-01-16 บ้านวังกะทะ 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด“พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality 2023-01-16 จอมแก้ววิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 5
กิจกรรมของโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-15 บ้านท่าโป่ง 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-15 บ้านไร่พัฒนา 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-15 ชุมชนบัวบานสามัคคี 4
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-15 ชุมชนบัวบานสามัคคี 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 2023-01-15 บ้านซับใหม่ 7
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 2023-01-15 บ้านสำโรงโคก 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม ''วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566'' 2023-01-14 บ้านสำนักตูมกา 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-01-14 บ้านหนองขาม 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2023-01-14 บ้านหนองตอ 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-14 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) นำนักเรียนร่วมการแสดงในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ร่วมกับเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์   ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2023-01-14 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม ""วันเด็กแห่งชาติ"" ประจำปี 2566 2023-01-14 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 2023-01-14 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  2023-01-14 ชุมชนชวนวิทยา 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 2023-01-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ขอขอบพระคุณลานมันโชคดีพืชผล ที่ได้มามอบของขวัญขนมเนื่องในวันเด็ก ปี 2566 2023-01-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 7
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ @วังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-01-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" 2023-01-14 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษา 2023-01-14 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-01-14 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-14 บ้านโป่งนกพิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-14 อนุบาลเทพสถิต 9
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-01-13 บ้านวังตะเฆ่ 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-13 โป่งขุนเพชร 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-01-13 บ้านเกาะมะนาว 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566 2023-01-13 บ้านห้วยทราย 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-13 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-13 บ้านหนองม่วง 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-01-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-01-13 บ้านวังกะทะ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา อำเภอเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 2023-01-13 จอมแก้ววิทยา 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามััคคี) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สู่เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 2023-01-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2566 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 3
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Z (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 8
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน "หนองผักชีเกมส์' 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 5
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-10 จอมแก้ววิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่และต้อนรับตณะศึกษาดูงาน 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2566 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-01-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2023 2023-01-07 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 4
กิจกรรมของโรงเรียน ปฏิบัติวิทิสาสมาธิ ถวายพระพร 2023-01-07 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 2023-01-07 ชุมชนชวนวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี(สำรอง)แบบไม่พักค้าง(Day camp)และลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-07 อนุบาลเทพสถิต 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการ สอบกลางภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 8
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2023-01-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-01-06 บ้านห้วยทราย 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๔ นางสาวพัชรพร พิมพ์ศรี 2023-01-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 8
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับหน้าดินเพื่อเตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีต 2023-01-06 บ้านวังตะเฆ่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมประจำเดือนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-01-06 จอมแก้ววิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 29-30 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2023-01-06 บ้านละหานค่าย 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 2023-01-05 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบยาสามัญประจำบ้าน และรับบริการวัคซีน 2023-01-05 บ้านวังตะเฆ่ 7
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2023-01-05 บ้านวังตะเฆ่ 7
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา กล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-01-04 จอมแก้ววิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมสวัสดีใหม่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-01-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร 2023-01-04 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 11
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-01-04 บ้านโป่งนกพิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน Merry Christmas and Happy new year 2023 2023-01-04 บ้านโป่งนกพิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน Merry Christmas and Happy New year 2023-01-04 รังงามวิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๗๐ ปีการศึกษา๒๕๖๕ 2023-01-04 รังงามวิทยา 9
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) เข้าคารวะขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ 2023-01-03 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-01-03 บ้านบุฉนวน 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง จัดกิจกรรมMerry Christmas & Happy New Year 2023 2023-01-03 บ้านเสลี่ยงทอง 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-03 จอมแก้ววิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-01-03 บ้านตลุกคูณพัฒนา 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566 2023-01-03 บ้านเกาะมะนาว 13
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2023-01-03 บ้านไร่พัฒนา 11
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2023-01-02 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน เนื่องในงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระฤทธิฦาชัย ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-01 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-12-31 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-12-31 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม “Merry Christmas and Happy New Year 2023” 2022-12-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมการแสดง งานมหกรรมกินอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 2022-12-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 ในกิจกรรม Merry Chirstmas and Happy New Year 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ โดมกิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 2022-12-31 บ้านท่าโป่ง 6
กิจกรรมของโรงเรียน รายงานสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชัยภูมิ และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 รายการ 2022-12-31 บ้านท่าโป่ง 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-31 ชุมชนชวนวิทยา 9
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ 2022-12-31 บ้านวังกะทะ 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-30 บ้านหนองตอ 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2022-12-30 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2022-12-30 บ้านห้วยทราย 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2022-12-30 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสม์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 13
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-12-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-29 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 2022-12-29 โป่งขุนเพชร 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชรจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-29 โป่งขุนเพชร 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2022-12-29 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 12
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถนักเรียนด้าน การอ่าน และการเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-29 บ้านสำนักตูมกา 10
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-29 บ้านสำนักตูมกา 8
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพิ่มทักษะอาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-29 บ้านเกาะมะนาว 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2022-12-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 9
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนนักเรียน 2022-12-28 บ้านห้วยทราย 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2566 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2022-12-28 บ้านไร่พัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2022-12-28 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 10
กิจกรรมของโรงเรียน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวโคก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 2022-12-28 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2566 2022-12-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 2022-12-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูที่ได้รับรางวัลครูดีใจดวงใจและOBEC AWARDS เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัล ณ ห้องประชุม จัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 8
กิจกรรมของโรงเรียน ความสำเร็จ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ในการร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ 2022-12-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบเสื้อกีฬา จากร้านเซ่งล่งเชียง 2022-12-27 บ้านเดื่อ 18
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน 2022-12-27 บ้านวังอ้ายจีด 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-27 บ้านวังอ้ายจีด 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชชัยภูมิ เขต 3 2022-12-27 บ้านเสลี่ยงทอง 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-27 บ้านสามหลักพัฒนา 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ขอขอบพระคุณ คุณณัฐภัทร ผ่องแผ้ว (ช่างณัฐ) และคณะ โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2022-12-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประเมินความสามารถนักเรียนด้านการอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 10
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองการอ่านและการเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 6
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับครูใหม่ 2022-12-26 บ้านหนองตอ 28
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-26 บ้านหนองตอ 9
กิจกรรมของโรงเรียน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 2022-12-26 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 8
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2022-12-26 บ้านวังตะเฆ่ 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด 2022-12-26 บ้านไร่พัฒนา 8
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 2022-12-26 หัวสระวิทยา 9
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-25 จอมแก้ววิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-25 บ้านละหานค่าย 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2565 2022-12-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 2022-12-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 8
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-24 บ้านไร่พัฒนา 10
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-24 บ้านเกาะมะนาว 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ชย.๓ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 2022-12-23 ชุมชนชวนวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาให้การต้อนรับ ผอ.สพป.ชย.๓ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 2022-12-22 ชุมชนชวนวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปันน้ำใจ ไออุ่น เพื่อรอยยิ้มปีที่ 9 2022-12-22 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 22
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชย.๓ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ เพื่อให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน 2022-12-21 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็กพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 2022-12-21 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 35
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่าย หนองฉิม-รังงาม ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 16
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 9
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 9
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2565 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 10
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 11
กิจกรรมของโรงเรียน มอบรางวัลนักเรียนและมอบเกียรติบัตรครู 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 10
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 6
กิจกรรมของโรงเรียน จอมแก้ววิทยาดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-21 จอมแก้ววิทยา 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวนประจำปี2565 2022-12-20 บ้านห้วยทราย 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้ดำเนินการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-12-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-12-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรับมอบผ้าห่มจากโครงการปันน้ำใจ ไออุ่น ปีที่ 9 2022-12-19 บ้านห้วยยาง 13
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 “ดอกกระเจียวเกมส์” 2022-12-19 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-19 จอมแก้ววิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น 2022-12-18 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 7
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบผ้าห่ม จากโครงการปันน้ำใจ ไออุ่น ปีที่ 9 2022-12-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กีฑานักเรียนเครือข่ายบึงชวน ประจำปี 2565 "บึงชวนเกมส์" 2022-12-17 บ้านเกาะมะนาว 9
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-12-16 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน IQA การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2022-12-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-15 บ้านวังตะเฆ่ 20
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2022-12-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2022-12-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน รณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก 2022 2022-12-14 บ้านโป่งนกพิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หลักสูตรลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2022-12-14 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-12-12 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา2565 2022-12-11 รังงามวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ปีการศึกษา 2565 2022-12-11 หัวสระวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 2022-12-11 หัวสระวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก ผู้ว่าราชกการจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-11 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 15
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-11 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 2022-12-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2022-12-11 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชรเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย 2022-12-10 โป่งขุนเพชร 11
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี 2022-12-10 บ้านละหานค่าย 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม รับมอบป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มูลนิธิประทีปเด็กไทย 2022-12-09 บ้านหนองขาม 14
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2022-12-09 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 8
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน 2022-12-09 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 10
กิจกรรมของโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อระดับ ปวส. 2022-12-09 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 10
กิจกรรมของโรงเรียน นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-09 บ้านหนองขาม 10
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดี มอบเสื้อหม้อห้อม 2022-12-09 บ้านโป่งนกพิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-12-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 2022-12-08 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 12
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนตำบลกุดน้ำใส "สำโรงโคกเกมส์ 2565" 2022-12-08 บ้านเดื่อ 15
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 2022-12-08 บ้านเดื่อ 15
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-12-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 11
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ครั้งที่ 27 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2022-12-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูลนิธิประทีปเด็กไทย 2022-12-08 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 9
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือ นักเรียนประสบอุบัติเหตุ 2022-12-08 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 18
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ครั้งที่ 26 โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ รุ่นที่ 3 2022-12-07 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) 2022-12-07 บ้านยางเกี่ยวแฝก 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-07 บ้านยางเกี่ยวแฝก 11
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2022-12-07 บ้านหัวสะพาน 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางประภัสสร กลับกลาง คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต 2022-12-07 บ้านละหานค่าย 11
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-12-07 หัวสระวิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 2022-12-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06 ชุมชนบัวบานสามัคคี 11
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-06 บ้านเสลี่ยงทอง 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-12-06 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-12-06 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัดพิธี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 2022-12-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ 2022-12-06 บ้านโป่งนกพิทยา 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมวันดินโลก เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย 2022-12-06 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06 ชุมชนชวนวิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม 2565 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 อนุบาลเทพสถิต 11
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสา 2022-12-05 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 12
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 โป่งขุนเพชร 15
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 2022-12-05 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร ร่วมรณรงค์ต่อต้านการพนันฟุตบอลโลก 2022-12-03 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-12-03 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 2022-12-03 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว เพื่อทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวทาง การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2022-12-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 82
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย 2022-12-02 โป่งขุนเพชร 14
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนตำบลกุดน้ำใส ต้านยาเสพติด “สำโรงโคก เกมส์ ๒๕๖๕” 2022-12-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชย.3 2022-12-02 บ้านหนองขาม 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง “THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” 2022-12-02 ชุมชนชวนวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2022-12-02 ชุมชนชวนวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหทองคำนำโชค 2022-12-02 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-12-02 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 12
กิจกรรมของโรงเรียน จัดนิทรรศการ นำเสนองานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2022-12-01 อนุบาลเทพสถิต 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-01 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2022-12-01 บ้านห้วยทราย 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อการศึกษา 2022-12-01 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-12-01 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-12-01 บ้านไร่พัฒนา 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายไทรทอง 2022-12-01 บ้านท่าโป่ง 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย 2022-11-30 บ้านวังกะทะ 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 2022-11-30 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 16
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม 2022-11-30 รังงามวิทยา 9
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ หยุด! พนันบอล ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2022 2022-11-30 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2022-11-30 บ้านห้วยยาง 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ ราวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการ์ตูน Animation เรื่อง The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถานบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-30 บ้านเสลี่ยงทอง 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตามรอยพ่อสอน (โครงการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา) 2022-11-30 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-30 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการไม่เล่นพนันฟุตบอล 2022-11-30 บ้านประดู่งาม 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-30 บ้านตลุกคูณพัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2022-11-29 บ้านวังกะทะ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-29 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 2022-11-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 2022-11-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด the diary 2022-11-29 บ้านประดู่งาม 19
กิจกรรมของโรงเรียน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 2022-11-28 อนุบาลเทพสถิต 13
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 2022-11-28 อนุบาลเทพสถิต 13
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-28 บ้านยางเกี่ยวแฝก 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนนำร่องการจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อนภายในโรงเรียน 2022-11-28 บ้านเสลี่ยงทอง 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-28 บ้านโป่งนกพิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่าย 2022-11-28 บ้านสามหลักพัฒนา 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2022-11-28 บ้านซับหมี 45
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย”โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 2022-11-28 บ้านเสลี่ยงทอง 13
กิจกรรมของโรงเรียน บูรณาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จากรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถานบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-28 หินฝนวิทยาคม 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลลีกยุวชน รุ่นไม่เกิน 10 ปี ศูนย์กีฬาชุมชนชวนลีก 2022 2022-11-28 จอมแก้ววิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานนำนักเรียนชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2022-11-28 บ้านดงลาน 21
กิจกรรมของโรงเรียน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-28 บ้านโป่งนกพิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2 – ป.3 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 2022-11-27 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-27 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 12
กิจกรรมของโรงเรียน ๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 12
กิจกรรมของโรงเรียน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 15
กิจกรรมของโรงเรียน TO BE NUMBER 1 กิจกรรมประกวดเต้น ตำบลหนองบัวโคก 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 10
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันเกมการศึกษา พญาแล VTEA Crosswords A-math Kumkom Challenge 2022 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2022-11-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-26 บ้านซับใหม่ 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-26 บ้านซับใหม่ 14
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2022-11-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 85
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน 2022-11-26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 131
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2022-11-26 บ้านห้วยยาง 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2022-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-26 บ้านไร่พัฒนา 17
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 2022-11-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 2022-11-26 บ้านโป่งเกต 18
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2022-11-26 บ้านโป่งเกต 16
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-25 บ้านวังกะทะ 17
กิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาเรียนรู้ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 2022-11-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2565 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 68
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวอภิรญา ฐานวิสัย 2022-11-25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-25 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 21
กิจกรรมของโรงเรียน “กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด” 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 19
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 17
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 2022-11-25 บ้านสำนักตูมกา 18
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท พูลอุดม จำกัด เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลัง 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 15
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาผ่าน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 30
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย นายคณาธิป ถาวรกาย 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 13
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-25 หัวสระวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-25 บ้านดงลาน 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-25 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสนามจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (บึงชวน) ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนชวนวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่ายครั้งที่ 70 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 2022-11-24 อนุบาลเทพสถิต 16
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2022-11-24 บ้านไร่พัฒนา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-24 บ้านเดื่อ 20
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-24 บ้านเดื่อ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 2022-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล OBEC Awards ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 2022-11-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-24 บ้านสำนักตูมกา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน 2022-11-24 จอมแก้ววิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-24 บ้านสำนักตูมกา 17
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนมูลนิธิร่วมจิต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2022-11-24 บ้านบุฉนวน 19
กิจกรรมของโรงเรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2022-11-23 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)ได้รับการติดตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จากปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2022-11-23 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” 2022-11-23 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-23 บ้านวังขอนสัก 18
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย นางประภัสสร กลับกลาง มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary  บันทึกประวัติศาส 2022-11-23 บ้านละหานค่าย 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) อบรมนักเรียนตามโครงการวัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" 2022-11-23 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 14
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-23 บ้านยางเกี่ยวแฝก 17
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 16
กิจกรรมของโรงเรียน การกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-22 อนุบาลเทพสถิต 21
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 12
กิจกรรมของโรงเรียน THE DAIRY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-22 บ้านไร่พัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2022-11-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สอบธรรมศึกษา ประจำปี2565 2022-11-22 รังงามวิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 2022-11-22 รังงามวิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รับมอบเงินบริจาค 2022-11-21 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(ENGLISH CAMP) ประจำปีการศึกษา 2565  2022-11-21 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ กับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านช่องทาง YouTube 2022-11-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 23
กิจกรรมของโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 15
กิจกรรมของโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 13
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 13
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-21 บ้านโป่งนกพิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2022-11-21 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 24
กิจกรรมของโรงเรียน “THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย” โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2022-11-21 บ้านหัวสะพาน 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ 2022-11-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2022-11-21 บ้านละหานค่าย 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-21 บ้านวังตะเฆ่ 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 15
กิจกรรมของโรงเรียน การสนับสนุนและบริการชุมชนในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล กฐินสามัคคีวัดโนนสะอาด 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 11
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจากชมรมคนชัยภูมิบ้านเดียวกัน 2022-11-21 บ้านสำนักตูมกา 17
กิจกรรมของโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-11-21 บ้านสำนักตูมกา 27
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน เผยแพร่ศาสนา 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2022-11-20 โป่งขุนเพชร 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-11-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 55
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2565 2022-11-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-19 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 71
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญกฐินสามัคคีบ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 อนุบาลเทพสถิต 20
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านไร่พัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม..รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-18 บ้านประดู่งาม 19
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2022-11-18 บ้านหนองขาม 20
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 2022-11-18 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 20
กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 2022-11-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุม PLC วางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย Learning loss ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-11-17 หัวสระวิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน “..การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565..” 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 13
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนา 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเก็บกู้มันสำปะหลังในแปลงสาธิต 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ 2022-11-17 บ้านใหม่นาดี 21
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2022-11-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๕ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน 2022-11-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านไร่พัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดความเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 รังงามวิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง 2022-11-16 รังงามวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง 2022-11-16 รังงามวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรังงาม 2022-11-16 รังงามวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเครือข่ายโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-16 ซับมงคลวิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้าย มาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2022-11-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2022-11-16 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 (ธรรมศึกษา) 2022-11-16 ชุมชนชวนวิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเป็นโรงเรียนสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) 2022-11-15 บ้านไร่พัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนิคม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-15 บ้านส้มป่อย 24
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2565 2022-11-15 บ้านส้มป่อย 24
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประ 2022-11-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา) 2022-11-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2022-11-15 หินฝนวิทยาคม 33
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th